Müzik Grubu Kurma Rehberi

murat aksoy-logo.qxpMAYIS 2015

Yakın zaman­da viz­yon­da olan ve bate­ri­de usta­laş­ma müca­de­le­si için­de olan bir gen­cin hika­ye­si­ni anla­tan Dami­en Chazelle’in yönet­ti­ği Whip­lash” ile bir­lik­te müzik pek çok kişi için yeni­den bir ilgi oda­ğı hali­ne gel­di. Bel­ki de bu kişi­le­rin çoğu için hayat­la­rın­da­ki eksik­lik müzik ile ilgi­li bir hobi ile gide­ri­le­bi­lir­di. Ama nere­den baş­la­mak gerek?

Kord Vokal mace­ra­mız­da nere­dey­se her kon­ser­den son­ra ve nere­de olur­sa olsun kon­ser ver­dik­ten son­ra bir­kaç kişi yanı­mı­za gelir, bir enst­rü­man çal­dık­la­rı­nı veya şar­kı söy­le­me­yi çok sev­dik­le­ri­ni ifa­de eder­ler. Genel­lik­le de konuş­ma­nın sonu gru­ba nasıl gire­rim soru­su ile gelir. Tak­dir edil­di­ği­ni duy­mak elbet­te hepi­mi­zi çok mut­lu kılar ama aynı anda ihti­ya­cı­mız olma­dı­ğı için bu tek­lif­le­ri geri çevir­mek bizi de kar­şı­mız­da­ki­nin de içi­ni bur­kar. Son­ra­sın­da ara­mız­da hep şunu konu­şu­ruz: Müzik yap­mak iste­yen bu kadar insan var­ken, neden bir ara­ya gelip bera­ber müzik yapıp bu işin key­fi­ni paylaşmazlar?

İşte tam da bu neden­le bu ayki yazı­mı bir müzik gru­bu kur­mak üze­ri­ne pay­laş­mak iste­dim. Ken­di tec­rü­be­miz ışı­ğın­da bir müzik gru­bu kurar­ken dik­kat edil­me­si gere­ken konu­la­ra değin­mek iste­dim. Bir müzik gru­bu kurar­ken, aslın­da en önem­li fak­tör arka­daş olmak ve arka­daş­lık kura­bi­le­ce­ği­niz kişi­ler ara­sın­dan seçim yap­mak. Zira bu süreç bazen sıkın­tı­lı ola­bi­li­yor. Daha reper­tu­ar seçi­min­de sıkın­tı yaşa­ma­nız söz konu­su ola­bi­lir. Bu nok­ta­da her zaman aynı beğe­ni­le­re sahip olma­nız müm­kün olma­ya­bi­lir. Ama en azın­dan bir­bi­ri­ni­zin seçim­le­ri­ne say­gı gös­ter­me­niz gere­kir. Konu­şur­ken veya tar­tı­şır­ken, grup üye­le­ri­nin kar­şı­lık­lı ola­rak kırıl­ma­sı, grup­ta ona­rıl­ma­sı zor olan çat­lak­la­ra neden ola­bi­lir ve bu da gru­bu­nu­zun, dola­yı­sıy­la hobi­ni­zin isten­me­yen bir anda bit­me­si­ne neden olabilir.

“Whiplash” konusunun ötesinde mesajlar taşıyan bir filmdi ama bugün hobi olarak müziği seçmek isteyenler için ilham veriyor.
Whip­lash” konu­su­nun öte­sin­de mesaj­lar taşı­yan bir film­di ama bugün hobi ola­rak müzi­ği seç­mek iste­yen­ler için ilham veriyor.

Kord Vokal’in ‑eğer öyle tanım­la­ya­bi­lir­sek- başa­rı­sı­nın altın­da yatan fak­tör­ler­den bir diğe­ri çalış­mak. Biz kurul­du­ğu­muz gün­den bu yana her haf­ta en az bir kez düzen­li ola­rak çalı­şı­yo­ruz. Bunu aksat­ma­ma­ya özen gös­te­ri­yo­ruz. Yap­ma­yı sev­di­ği­miz diğer işler­den, hobi­ler­den vb’den fera­gat edi­yo­ruz. Hepi­miz üze­ri­miz­de olan göre­vi bir adım öte­ye taşı­mak için daha faz­la çaba sarf edi­yo­ruz. Yeter­siz kal­dı­ğı­mı­zı his­set­ti­ği­miz nok­ta­lar­da pro­fes­yo­nel­ler­den yar­dım alı­yo­ruz. Grup kurul­du­ğun­da sade­ce bera­ber müzik yap­mak için kurul­muş­tu. Yani biz bera­ber eğle­ne­rek bir şey­ler üret­mek ve güzel zaman geçir­mek adı­na bir ara­ya gel­miş­tik. Kon­ser fik­ri daha son­ra doğ­du ve geliş­ti. Kon­ser­ler her sefe­rin­de bir önce­kin­den daha faz­la ilgi görün­ce devam etme­ye karar ver­dik. Yani aslın­da hedef nok­ta­mız kon­ser ver­mek değil­di, hobi­mi­zi geliş­tir­mek­ti. Yeni grup kuran veya kur­mak iste­yen arka­daş­lar, bu işi stüd­yo kira­la­ya­rak yapa­bi­lir­ler. Tünel civa­rın­da ben­zer stüd­yo sayı­sı hiç de azım­sa­na­cak kadar faz­la. Sizin şeh­ri­niz­de veya böl­ge­niz­de de böy­le stüd­yo­lar var­dır. Genel­lik­le kira­lar saat­lik 3040 lira civa­rın­da. Henüz bir enst­rü­man alma­dıy­sa­nız, onla­rı da kira­la­ma şan­sı­nız var bu stüd­yo­lar­da. Bate­ri­ler de genel­de mevcut.

Kord Vokal grubu üyeleri Dr.Yusuf Bayrak (Göğüs Cerrahı), Dr.Murat Aksoy (Genel Cerrah-Damar Cerrahisi), Dr.Bülent Yardımcı (Dahiliye Uzmanı), Berk Yakın (Jeofizik Müh. Öğrencisi)
Kord Vokal gru­bu üye­le­ri Dr.Yusuf Bay­rak (Göğüs Cer­ra­hı), Dr.Murat Aksoy (Genel Cer­rah-Damar Cer­ra­hi­si), Dr.Bülent Yar­dım­cı (Dahi­li­ye Uzma­nı), Berk Yakın (Jeofi­zik Müh. Öğrencisi)

Müzik grup­la­rın­da bir lider olma­sı­nın da yarar­lı oldu­ğu kanı­sın­da­yım. Elbet­te grup için­de karar veri­lir­ken her­ke­sin fik­ri önem­li ve karar­lar tar­tı­şı­la­rak veril­me­li. Ama tıp konu­sun­da da hep bu örne­ği ver­di­ği­miz gibi her gru­ba bir orkest­ra şefi seçil­me­si şart. Her­ke­sin ken­di kafa­sın­da göre iş yap­ma­sı bera­be­rin­de kaos doğ­ma­sı­na neden olu­yor. Lider dedi­ğim zaman sade­ce karar meka­niz­ma­sı ola­rak düşün­mek yeter­siz bir tanım­la­ma olur. Bu lider şef­li­ğin yanı sıra bütün orga­ni­zas­yo­nu da üst­len­me­li. Bunun için­de her­ke­sin aran­ma­sı, pro­va­la­rın ayar­lan­ma­sı, kon­ser mekan­la­rı­nı ziya­ret ve mekan sahip­le­ri ile bağ­lan­tı­la­rı kur­ma veya en azın­dan baş­lan­gıç için stüd­yo­la­rın ayar­lan­ma­sı gibi pek çok kişi­nin yap­ma­yı iste­me­ye­ce­ği ve zaman ayır­mak iste­me­ye­ce­ği işler yer almak­ta. Bu konu­da biz Kord Vokal ola­rak şans­lı oldu­ğu­mu­zu hissediyoruz.

Bu yazı­yı oku­yan­lar ara­sın­da elbet­te ben­den daha faz­la tec­rü­be­si ve bil­gi biri­ki­mi olan kar­deş­le­rim veya ağa­bey­le­rim var­dır. Ben ken­di tec­rü­be­miz doğ­rul­tu­sun­da, bu yol­da başa­rı­ya götür­dü­ğü­ne inan­dı­ğım üç konu­ya değin­mek iste­dim. Bir yara­rı olur­sa mut­lu olurum.

Sağ­lı­cak­la ve müzik­le kalın….

İlgili Haberler

Leave a Comment