Müziğin efsane ismi Kitaro İstanbul’da

80’li yıl­lar­da TRT­’­de de yayın­la­nan İpek Yolu bel­ge­se­li­ne bes­te­le­di­ği müzik­ler­le Tür­ki­ye­’­de mil­yon­la­rın aklın­da yer etme­yi başa­ran Altın Küre ve Grammy ödül­lü Kita­ro ilk kez Zor­lu PSM­’­de ve Cong­re­si­um­’­da sah­ne alacak.

New age ve dün­ya müzi­ği­nin öncü isim­le­rin­den Kita­ro özel orkest­ra­sı eşli­ğin­de 29 Nisa­n­’­da Zor­lu PSM­’­de, 30 Nisa­n­’­da Cong­re­si­um­’­da. Etnik ve elekt­ro­nik öğe­le­ri bir ara­ya geti­ren yeni­lik­çi müzi­ğiy­le dün­ya­nın dört bir yanın­da din­le­yen­le­ri derin ve ruha­ni yol­cu­luk­la­ra çıka­ra­can efsa­ne­vi müzis­yen Kita­ro, uzun süre akıl­lar­dan çık­ma­ya­cak bir kon­ser için Zor­lu PSM sah­ne­si­ne ve Cong­re­si­um sah­ne­si­ne konuk olacak.

Piu Enter­ta­in­ment tara­fın­dan orga­ni­ze edi­len bu özel gece­de, 30 yılı aşkın kari­ye­ri boyun­ca müzi­ğiy­le mil­yon­la­rı peşin­den sürük­le­yen Kitaro’ya özel bir orkest­ra eşlik edecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment