Mutsuz evli erkekler ve diyabet

murat aksoy-logo.qxpUZMAN GÖRÜ­ŞÜ / EYLÜL 2016

Şeker has­ta­lı­ğı­nın görül­me oran­la­rı­nın yük­sel­me eği­li­min­de oldu­ğu­na bir­den faz­la yer­de siz­le­rin de rast­la­mış oldu­ğu­na emi­nim. Dün­ya Sağ­lık Örgütü’nün yıl­lar son­ra­sı için ön gör­dü­ğü oran­la­rı şim­di­den yaka­la­mış olma­nın tela­şı pek çok ülke­nin sağ­lık bakan­lı­ğı­nı vur­du bile. Hele ki bun­dan büyük oran­da geliş­mek­te olan ve geliş­me­miş ülke­le­rin daha faz­la etki­le­ne­ce­ği ger­çe­ği, özel­lik­le bu dev­let­le­rin büt­çe­le­ri­ni zor­la­ya­ca­ğı ger­çe­ği­ni de göz­ler önü­ne seri­yor. Komp­li­kas­yon­la­rı ile ülke­le­re olan mali­ye­ti­ni artı­ran diya­bet­le müca­de­le­nin en doğ­ru yolu komp­li­kas­yon­la­rı düşük oran­da tut­mak için teda­vi­si­ni düz­gün ola­rak sağ­la­mak. Teda­vi­de olduk­ça önem­li aşa­ma­lar kay­det­miş olsak da ne kadar etkin uygu­la­ya­bi­li­yo­ruz ayrı bir araş­tır­ma konusu.

Hamu­ru­muz insan olun­ca, teda­vi üze­rin­de etki­li fak­tör­ler de bir iki­den kat be kat daha faz­la. Her uzma­nın doğ­ru teda­vi veril­di­ği hal­de uyum­suz­lu­ğu nede­ni ile kan şeke­ri bir tür­lü kont­rol altı­na alı­na­ma­yan en az bir has­ta­sı her­hal­de var­dır. Hat­ta evin­de veya aile­sin­de bile böy­le bir birey söz konu­su ola­bi­lir. Ev hane­sin­den bah­set­miş­ken, bu ay ilgi çeki­ci bir yazı oku­dum. Jour­nals of Gerontology’ta çıkan bir yaz diya­bet teda­vi­si başa­rı­sı ile evde­ki mut­lu­lu­ğu konu edin­miş. Bu çalış­ma kap­sa­mın­da yazar­lar Ulu­sal bir veri ban­ka­sı­nı kul­lan­mış­lar. Yaş­la­rı 5785 ara­sın­da olan 1228 evli erkek ve kadın çalış­ma­ya dahil edil­miş. Veri ban­ka­sın­da­ki veri­ler direkt ola­rak evli­lik­te­ki mut­lu­luk hedef­li olma­dı­ğı için yazar­lar bir takım kri­ter­ler üze­rin­de evli­lik­te­ki mut­lu­lu­ğu oran­la­mış­lar. Bu kri­ter­ler ara­sın­da iliş­ki­de­ki tat­min, part­ne­ri­nin dav­ra­nış­la­rın­dan hoş­nut­luk, sami­mi­yet ve cin­sel iliş­ki kabul edilmiş.

Çalış­ma­nın baş­lan­gı­cın­dan son­ra yapı­lan değer­len­dir­me­de 389 diya­bet­li has­ta oldu­ğu tes­pit edil­miş. Çalış­ma­nın sonuç­la­rı olduk­ça ilgi çeki­ci. Özel­lik­le mut­suz ev erkek­le­ri konu­sun­da ola­na. Sonuç­lar evde mut­suz olan erkek­ler­de diya­bet görül­me ora­nı­nın daha düşük oldu­ğu­nu ve teda­vi başa­rı­sı­nın ise daha yük­sek oldu­ğu­nu gös­te­ri­yor! Tıp fakül­te­sin­de söz­lü sına­vın­da size bu soru sorul­sa her­hal­de kro­nik bir has­ta­lık­ta mut­lu aile orta­mı­nın daha pozi­tif bir etki ede­ce­ği­ni düşü­ne­rek tam zıt cevap verir­di­niz. Kıs­men hak­lı­sı­nız çün­kü evde mut­lu olan kadın­lar için bu doğ­ru. Pek çok konu­da oldu­ğu gibi bura­da da erkek­ler ve kadın­lar ara­sın­da tam zırt dav­ra­nış model­le­ri var.

Hui Liu’nun yayınladığı çalışmaya göre Al Bundy aramızda diyabet riski en düşük karakter olabilir.
Hui Liu’nun yayın­la­dı­ğı çalış­ma­ya göre Al Bundy ara­mız­da diya­bet ris­ki en düşük karak­ter olabilir.

Bu sonu­cun altın­da yatan neden erkek­le­rin ve kadın­la­rın ilgi­ye olan tep­ki­le­ri ile iliş­ki­li ola­bi­lir. Muh­te­mel­dir ki, kro­nik has­ta­lık pen­çe­sin­de olan erkek­ler, eşle­ri­nin onla­rın neyi yiyip neyi yeme­me­le­ri konu­sun­da yap­tık­la­rı uya­rı­lar­dan sıkı­lıp, teda­vi­ye daha direnç­li hale geli­yor­lar. İlgi gör­me­yi seven kadın­lar ise teda­vi konu­sun­da daha dik­kat­li olma­la­rı­nın yanın­da, eşle­rin­den gelen koru­yu­cu tavır­dan hoş­la­nı­yor­lar. Mars ve Venüs işi­nin doğ­ru oldu­ğu konu­sun­da da bu çalış­ma yerin­de gibi görünüyor.

Bili­min ara­la­dı­ğı kapı­lar, her geçen gün daha faz­la ışı­ğın beyin­le­ri­mi­ze gir­me­si­ne izin veri­yor ve yeni tar­tış­ma­la­rın önü­nü açı­yor. Bu saye­de insan­lı­ğın önün­de keş­fet­me­si gere­ken yol­lar daha da uzu­yor ve daha keyif­li hale geliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment