Mutlaka görülmesi gereken bir yer: Balonla Kapadokya…

alican-gorus-logo.qxpEYLÜL 2015

2015 yazı­na veda” etme­ye hazır­lan­dı­ğı­mız bu gün­ler­de, benim de tatil”e ihti­ya­cım oldu­ğu­nu düşü­ne­rek, ken­di­me bir fır­sat yarat­ma­ya çalıştım…

Uzun zaman­dır, yurt­dı­şı zorun­lu” seye­hat­le­rim­den fır­sat bula­ma­dı­ğım için çok arzu­la­dı­ğım hal­de Kapa­dok­ya”ya gide­me­miş­tim…

3 gün­lük bir fır­sat­la ailem­le bir­lik­te Kapa­dok­ya”ya git­tim. Balon”la güne­şin dün­ya­ya mer­ha­ba”sına şahit oldum… İnan­ın balon”un her ne kadar ürkü­tü­cü bir tara­fı var­sa da, aslın­da çok da kor­kul­ma­sı gere­ken bir seye­hat ara­cı oldu­ğu­nu düşünmüyorum.

Şim­di siz okur­la­rı­ma Kapa­dok­ya İzl­en­iml­eri”mi anla­ta­yım.

İŞTE KAPA­DOK­YA…

İns­an yer­le­şi­mi­nin Pale­oli­tik” döne­me kadar uzan­dı­ğı Kapa­dok­ya”, her yön­den zen­gin bir tari­hi oldu­ğu­nu daha ilk gün­den ziya­ret­çi­le­ri­ne his­set­ti­ri­yor. Peri­ba­ca­la­rı­nın aca­yip” diye nite­len­di­re­bi­le­ce­ği­miz şekil­le­ri­nin, insan­la­rın ilk dik­ka­ti­ni çeken şey oldu­ğu­nu fark etme­mek Asya­lı turist­le­rin heye­can­lı bakış­la­rı ara­sın­da nere­dey­se imkan­sız. Fakat, peri­ba­ca­la­rı­nın jeolo­jik olu­şu­mu­nu öğren­mek ne kadar ente­re­san olsa da, sos­yal bil­gi­ler oku­yan biri ola­rak beni peri­ba­ca­la­rı­nın için­de­ki oyuk­lar­da yaşa­yan insan­la­rın top­lum­sal düze­ni” daha çok ente­re­se etti. Hitit­le­r­’in yaşa­dı­ğı top­rak­la­rın daha son­ra­ki dönem­ler­de Hıris­ti­yan­lı­ğın en önem­li mer­kez­le­rin­den biri oldu­ğu­nu gör­mek için Göre­me Açık Hava Müze­si­’­ni ziya­ret etmek şart.

Kaya­la­ra oyu­lan evler ve kili­se­le­rin, böl­ge­yi Roma İmp­ar­at­orl­uğ­u’­n­un bas­kı­sın­dan kaçan Hıris­ti­yan­lar için deva­sa bir sığı­nak hali­ne getir­di­ği­ni ve şapel­le­rin için­de iko­nog­ra­fi­nin sanat­sal yan­la­rı­nın her insa­nın dik­ka­ti­ni çeke­ce­ğin­den emi­nim. Kapa­dok­ya böl­ge­si, doğa ve tari­hin bütün­leş­ti­ği bir yer­dir. Coğ­ra­fi olay­lar Peri­ba­ca­la­rı­’­nı oluş­tu­rur­ken, tari­hi süreç­te, insan­lar da bu peri­ba­ca­la­rı­nın içle­ri­ne evler, kili­se­ler ve manas­tır­lar oymuş, bun­la­rı fresk­ler­le süs­le­ye­rek bin­ler­ce yıl­lık mede­ni­yet­le­rin izle­ri­ni günü­mü­ze taşımış…

kapadokya

BALON­DAN GÖR­MEK FARKLI… 

Peri­ba­ca­la­rı­nı daha iyi gör­mek isti­yor­sak balo­na bin­me­miz gerek­ti­ği­ni öğren­mek beni üzdü. Aslın­da daha iyi gör­mek için değil, man­za­ra için güzel bir şey balon. Pim­pi­rik olma­sam da, risk­li oldu­ğu kanıt­la­nan şey­le­ri yap­ma­ma­yı hem gen­le­ri­min deva­mı için hem de haya­tı­mı sağ­lık­lı sür­dür­mek için ken­di­me bir borç bil­dim. Balon ne kadar güven­li de olsa, yine de uçak­tan çok daha risk­li oldu­ğu için baş­ta baya­ğı zor­la­na­rak bin­dim. Fakat, sebe­bi­ni bil­me­di­ğim hal­de yük­sel­dik­ten son­ra alış­tım ve man­za­ra­nın key­fi­ni çıkar­dım ve bol bol fotoğ­raf çek­tim. Bil­me­niz gere­ken şey­ler­den biri bu ser­vi­sin paha­lı oldu­ğu (kişi başı yak­la­şık 100 euro). Diğe­ri de, güzel­lik­le­ri gör­mek için sabah çok erken kalk­ma­nız gerek­ti­ği (sabah 34 gibi hazır olma­nız gere­ki­yor). Bu iki­sin­den biri veya iki­si de sıkın­tı yara­tı­yor­sa üzül­me­yin çün­kü, peri­ba­ca­la­rı­nı ve güne­sin doğu­şu­nu gök­yü­zün­den sey­ret­mek her koşul­da harika…

Ülke­mi­zin görül­me­si gere­ken çok güzel ve tarih fış­kı­ran yer­le­ri­nin oldu­ğu­nu hepi­miz bili­yo­ruz. Der­gi­mi­zin seya­hat uzma­nı Nilay abla­mız, gide­me­yen ya da git­me imka­nı olma­yan oku­yu­cu­la­rı­mız için dün­ya­mı­zın güzel­lik­le­ri­ni fotoğ­raf­la­rı ve akı­cı üslu­bu ile her ay siz­le­re aktarıyor.

İst­ed­im ki, bu sayı­da bir görüş” yeri­ne bir izle­nim”le siz­le­ri fark­lı bir dün­ya­ya taşıyayım…

Bu yazı­nın hazır­la­nı­şın­da Wikipedia’dan yararlanılmıştır.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment