Mümessiller en iyi işverenleri seçti

SEK­TÖR / AĞUS­TOS 2016

Mümes­sil Daya­nış­ma Der­ne­ği (MÜDAD) ilaç mümes­sil­le­ri­nin çalış­ma şart­la­rı­nı biz­zat ken­di­le­ri­nin değer­len­dir­me­si­ni sağ­la­yan Saha­nın Sesi – 2015” anke­ti­nin sonuç­la­rı­nı çık­la­dı. Bu yıl ikin­ci kez düzen­le­nen anke­tin sonuç­la­rı 20.000 civa­rın­da­ki mes­lek men­su­bu­nun Face­bo­ok üze­rin­den can­lı ola­rak da takip ede­bil­di­ği top­lan­tı­da açık­lan­dı. 1.721 oyla­ma­nın değer­len­di­ril­di­ği anket sonuç­la­rın­dan çar­pı­cı mesaj­lar çıktı.

Buna göre anke­te katı­lan tıb­bi mümes­sil­ler ağır­lık­lı olarak;

Fir­ma­lar­da­ki ter­fi ola­nak­la­rı­nın kısıtlılığı,

Birey­sel per­for­man­sın ödül­len­di­ril­me­sin­de yaşa­nan sıkıntılar,

Sağ­lık sigor­ta­la­rı­nın kap­sam­la­rı­nın darlığı,

Sunu­lan mad­di imkan­la­rın yeter­siz­li­ği konu­la­rın­da değer­len­dir­me­de bulundu.

Anket sonuç­la­rı­na göre tıb­bi mümes­sil­le­rin, en çok şu imkan­lar­dan mem­nun olduk­la­rı görüldü;

Şir­ket­le­rin etik kural­la­ra uygun hare­ket etmesi,

Şir­ket­le­rin şir­ket araç­la­rı­nın kul­la­nı­mın­da gös­ter­di­ği esneklikler,

Şir­ket yöne­ti­ci­le­ri­ne ulaş­ma­da sorun yaşanmaması,

Şir­ket­le­rin tah­sis etti­ği ile­ti­şim araç­la­rı­nın kalitesi.

MÜDAD Saha­nın Sesi – 2015 anke­ti­nin sonuç­la­rı­na göre Elmas Ödülü’ne hak kaza­nan fir­ma­lar ise şöyle;

Çalı­şı­la­bi­lecek en iyi ilaç fir­ma­sı (Büyük Ödül)

1. Novo Nor­disk & Novartis

2. Bayer

3. Boeh­rin­ger-Ingel­he­im

Çalı­şan mem­nu­ni­ye­ti kategorisi

1. Novo Nordisk

2. Novar­tis

3. Lilly

En beğe­ni­len ilaç şir­ket­le­ri kategorisi

1. Abbott

2. Novar­tis

3. Novo Nordisk

MÜDAD aynı zaman­da, yap­tı­ğı olum­lu çalış­ma­lar nede­niy­le Gene­ri­ca ve Take­da fir­ma­la­rı­nı da Kali­te­yi Teş­vik Özel Ödülü”ne layık gördü.

İlgili Haberler

Leave a Comment