Multipl Miyelom Hastaları ve Yakınları İçin İlk Sivil İnsiyatif: miyelomlayasam.com

Miye­lo­ma yaka­la­nan­la­rın doğ­ru tanı­yı alma­dan önce orta­la­ma 6 ay boyun­ca fark­lı dok­tor­la­rı dolaş­tı­ğı bil­di­ril­di. Bunun en
önem­li nede­ni hem hekim­ler hem de top­lum­da miye­lom­la ilgi­li far­kın­da­lı­ğın düşük olma­sı. Baş­ta Avru­pa ve ABD olmak üze­re tüm dün­ya­da miye­lom­la ilgi­li top­lum­da far­kın­da­lık yarat­mak ve has­ta­la­rı bilinç­len­dir­mek ama­cıy­la kul­la­nı­lan en yay­gın kay­nak ise şüp­he­siz internet.

Ülke­miz­de bu boş­lu­ğu dol­du­ra­bil­mek ve top­lum­da has­ta­lık­la ilgi­li far­kın­da­lık oluş­tur­mak ama­cıy­la yaşa­ma geçi­ri­len miyelomlayasam.com, tanı­dan son­ra has­ta ve has­ta yakın­la­rı­nın doğ­ru bil­gi­ye eri­şi­mi­ni kolay­laş­tır­ma­yı amaç­lı­yor. Doç. Dr. Mus­ta­fa Çeti­ne­r­’in danış­man­lığ­nı yap­tı­ğı site aynı
zaman­da Ulus­la­ra­ra­sı işbir­lik­le­ri saye­sin­de Tür­ki­ye­’­de konuy­la ilgi­li pek çok pro­je­yi haya­ta geçir­me­yi plan­la­yan bir sivil insi­ya­ti­fin de ilk çalış­ma­sı niteliğinde…

Jans­sen tara­fın­dan des­tek­le­nen miyelomlayasam.com”, miye­lo­mun günü­müz­de kont­rol altı­na alı­na­bi­lir bir has­ta­lık oldu­ğu­nu vur­gu­la­mak ve bilim­sel kay­nak­lar reh­ber­li­ğin­de tanı ve teda­vi süre­ci­ne iliş­kin en doğ­ru bil­gi­le­ri aktar­mak ama­cıy­la hazır­lan­dı. Miye­lo­mun tür­le­ri, belir­ti­le­ri ve bul­gu­la­rı­nın yanı­sı­ra, nasıl tanı konu­la­ca­ğı gibi miye­lom­la ilgi­li a’dan z’ye bil­gi alı­na­bi­lecek bir plat­form ola­rak kurgulandı.

Site­nin Miye­lom­la Yaşa­mak bölü­mün­de, miye­lo­mun evre­le­ri, teda­vi tür­le­ri, yan etki­ler, yaşam kali­te­si gibi konu baş­lık­la­rıy­la tanı ve teda­vi süre­ci­ne iliş­kin yön­len­di­ri­ci bil­gi­ler sunu­lu­yor. Sizin Hika­ye­niz bölü­mün­de ise hem has­ta­lar hem de has­ta yakın­la­rı dene­yim­le­ri­ni paylaşabiliyorlar.

Site­de bir de miye­lom­la ilgi­li soru­la­rın gön­de­ri­le­bi­le­ce­ği Dok­to­ru­nuz Cevap­lı­yor bölü­mü yer alı­yor. Bu bölüm­de daha
önce
sorul­muş soru­lar ve yanıt­la­rı bulu­nu­yor. Ayrı­ca iste­yen has­ta ve has­ta yakın­la­rı, ken­di soru­la­rı­nı da uzman­la­ra ile­te­bi­li­yor­lar. Bunun yanın­da, Onko-psi­ko­lo­ji uzma­nı Aslı­han Kurt, teda­vi süre­cin­de kar­şı­la­şı­la­bi­lecek psi­ko­lo­jik zorlukları
daha kolay atlat­ma­ya yar­dım­cı ola­bi­lecek öne­ri­le­ri sunuyor.

Ayrı­ca Miye­lom ve Bes­len­me, Teda­vi Mer­kez­le­ri, vide­olar ve gün­cel haber­ler bölüm­le­ri ile dina­mik bir yapı­sı olan size, ziya­ret­çi­le­ri­ne miye­lom hak­kın­da her tür­lü bil­gi­yi sun­ma­yı hedefliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment