Muayeneye başlamadan önce akla gelmesi gereken üç kural

murat aksoy-logo.qxpMAYIS 2016

Empa­ti, kar­şı­mız­da­ki kişi­nin duy­gu­la­rı­nı, için­de bulun­du­ğu duru­mu ve onu bu konu­ma geti­ren moti­vas­yon veya şart­la­rı algı­la­mak ve bu duru­mu içsel­leş­ti­re­bil­mek ola­rak tanım­la­na­bi­lir. Empa­ti dok­tor­luk mes­le­ği­nin de her­hal­de en önem­li olu­şan­la­rın­dan biri. Empa­ti ile ilgi­li en sıkın­tı­lı durum ise kay­be­dil­me­ye açık bir yete­nek olma­sı. Bugün ken­di­ni­zi bir sor­gu­la­yın baka­lım, has­ta­nı­zı anla­ma­yı değil ama onun­la empa­ti yap­ma­yı en son zaman başardınız?

Dok­tor­la­rın aklın­dan çıkar­ma­ma­sı gere­ken ve empa­ti yete­nek­le­ri­ni koru­mak adı­na sık sık ken­di­le­ri­ne yönelt­me­le­ri gere­ken kural­lar oldu­ğu­na ina­nı­yo­rum. Bu kural­la­rı üç ile sınır­la­dım ama siz­ler de aklı­nı­za gel­dik­çe ken­di akıl def­te­ri­ni­ze veya bize yazar­sa­nız bu bil­gi ban­ka­sı­nı bera­ber geliştirebiliriz.

1. Kural: Dok­to­ra git­mek endi­şe veri­ci bir durumdur.

Evet ger­çek­ten de dok­to­ra git­mek endi­şe veri­ci bir durum­dur. Gün­lük hayat akı­şı için­de yaşa­ma­ya devam eder­ken orta­ya çıkan bir sağ­lık prob­le­mi veya yıl­lar­ca göz ardı edil­miş bir prob­le­min daha da şid­det­len­me­si ile has­ta kar­şı­nız­da dur­mak­ta­dır. Bazen ken­di hak­kın­da ger­çe­ği bazen da bak­mak zorun­da kal­dı­ğı kişi­le­ri neler bek­le­di­ği­ni duy­mak sıkı­cı bir durum­dur. Haya­tı­nı­zın ne gibi sıkın­tı­lar içe­re­ce­ği­ni bir­kaç daki­ka için­de öğren­mek üzeresiniz.

doktor2. Kural: Kar­şı­nız­da bil­gi­li ve tec­rü­be­li görün­mek isterler

Bir dok­tor için en rahat­sız­lık veren durum­lar­dan biri de inter­net­ten veya çev­re­sin­den topar­la­dı­ğı bil­gi­le­ri dok­to­ru ile pay­la­şan has­ta gru­bu­dur. Şim­di bu duru­ma bir de ters­ten bak­ma­yı dene­yin. Aslın­da masa arka­sın­da otu­ran ve oto­ri­te olan kişi siz­si­niz. Biz ser­vi­si sağ­la­yan kişi oldu­ğu­muz için san­ki ken­di­mi­zi beğen­dir­mek duru­mun­da gibi his­se­de­riz. Oysa çoğu kez, kısıt­lı olsa da var olan bil­gi­si­ni orta­ya koyan has­ta veya has­ta yakı­nı ken­di değe­ri­ni sizin gözü­nüz­de yük­selt­me çaba­sı için­de­dir. (Ger­çek­ten uka­la bir kişi ile kar­şı kar­şı­ya değil­se­niz.) Bu düşün­ce ile anam­ne­zi­ye devam etmek her­kes için daha sağlıklıdır.

3. Kural: Bir ser­vis almak için para ödediler

Enin­de sonun­da hiz­met sek­tö­rün­de çalı­şan kişi­le­riz. İst­er özel ister kamu kuru­luş­la­rın­da çalı­şı­yor ola­lım; her­kes en iyi hiz­me­ti almak ister. Bu neden­le biz­ler de en iyi hiz­me­ti ver­mek­le yüküm­lü­yüz. Has­ta ve yakın­la­rı­nın bek­len­ti­si de aslın­da budur. Dert­le­ri­ne der­man arar­ken az veya çok bir öde­me yapar­lar ve doğal ola­rak bunun kar­şı­lı­ğı­nı bek­ler­ler. Az öde­yen düşük kali­te­de hiz­met ile mut­lu olmak zorun­da değil. Bir fast-food ham­bur­ger zin­ci­ri res­to­ra­nın­da menü­nüz ucuz diye yiye­cek­le­ri­ni­zi önü­nü­ze fır­la­ta­rak ver­se­ler her­hal­de hak­kı­nı­zı ararsınız.

Bu basit üç kural veya düşün­ce­yi aklı­mız­dan geçir­sek zan­ne­de­rim dok­tor-has­ta iliş­ki­si konu­sun­da bir adım atmış ola­bi­li­riz. İlet­iş­im daha kolay olur ve bir­bi­ri­ni daha iyi anla­yan dok­tor-has­ta iki­li­si sağ­la­na­bi­lir. Has­ta­la­rın dok­to­ra gel­me­den önce düşün­me­si gere­ken şey­ler oldu­ğu­nun far­kın­da­yım: gün­ler süren nöbet­ler, ağır çalış­ma koşul­la­rı, teh­dit­ler vb. Onla­rı bir son­ra­ki sefe­re bırakalım.

İlgili Haberler

Leave a Comment