Muayenehanelere tasarımcı eli değiyor

SEK­TÖR / AĞUS­TOS 2016

Sağ­lık her şeyin başın­da gelir ama sağ­lık­la ilgi­li mekan­la­ra ne yazık ki gere­ken özen gös­te­ril­mi­yor. Hal­bu­ki kor­ku­lan bir dok­tor ran­de­vu­su, has­ta­la­rın ruh hali, gerek­si­nim­le­ri ve kon­fo­ru düşü­nü­le­rek doğ­ru tarz­da döşen­miş bir mekan­la daha az stres­li bir dene­yi­me çev­ri­le­bi­lir. Elbet­te has­ta­lar için tıb­bi bakım almak en önem­li şey. Ancak muaye­ne­ha­ne­ni­zin görü­nü­mü has­ta­la­rı­nı­zın aldı­ğı sağ­lık hiz­me­ti kadar etki bıra­ka­bi­li­yor. Muaye­ne­ha­ne­ni­zin dizay­nı soğuk ve katıy­sa has­ta­nız tek­rar gel­mek istemeyebilir.

Tıb­bi mekan ve dok­tor ofi­si / muaye­ne­ha­ne­si tasa­rı­mı yapan Mimar Fun­da Var­lık ve İç Mimar Oya Çav­dar, dok­tor­lar için ide­al bir muaye­ne­ha­ne dizay­nıy­la ilgi­li ipuç­la­rı­nı anlattı.

muayenehane tasarim

OFİ­S­İN KAL­Bİ: RESEPSİYON

Kesin­lik­le sıkı­şık görün­me­yen, yeter­li geniş­lik­te bir alan gerek­li­dir. Resep­si­yon ala­nı, resep­si­yo­nis­tin / asis­ta­nın verim­li ve iyi orga­ni­ze olmuş bir ofi­si koru­ma­sı için gerek­li özel­lik­le­re uygun olma­lı­dır. Etra­fa hoş gel­di­niz’ mesa­jı veren yumu­şak renk ve şekil­ler­den olu­şan resep­si­yon, has­ta­la­rın his­set­ti­ği stre­si en aza indir­mek için önem­li bir ilk izlenimdir.

KLİ­N­İK HİSSİ VERMEMELİ

Bek­le­me oda­sı kli­nik his­si ver­me­me­li. Sanat­sal gör­sel­ler, fotoğ­raf­lar, sakin­leş­ti­ri­ci duvar renk­le­ri ve rahat mobil­ya­lar; has­ta­la­rın rahat­la­ma­sı­na yar­dım ede­bi­lir. Akvar­yum ve bit­ki­ler gibi can­lı unsur­lar yatış­tı­rı­cı rol oyna­ya­bi­lir ve has­ta­la­rın dik­ka­ti­ni söz konu­su has­ta­lık ola­sı­lık­la­rın­dan uzaklaştırabilirler.

KOL­TUK­LAR YAKIN OLMASIN

Kol­tuk­la­rın bir­bi­ri­ne çok yakın olma­sı, has­ta­lı­ğı olan insan­la­rın oldu­ğu ortam­lar­da insan­lar­da rahat­sız­lık yara­tır. Özel­lik­le bek­le­me oda­la­rı, deği­şik has­ta­lık mik­rop­la­rı­nın üre­me­si için çok uygun ortam­lar oldu­ğun­dan kolay, çabuk ve sık ste­ri­li­ze edi­le­bi­len döşe­me­lik­ler seç­mek uygun ola­cak­tır. Ayrı­ca kol­tuk­lar rahat ve basit olmalıdır. 

RENK­LER­LE GÜVEN VERİN

Renk­ler ile ruh hali ara­sın­da­ki iliş­ki göz önün­de bulun­du­rul­ma­lı­dır. Örne­ğin, bir oda­nın ana ren­gi ola­rak açık mavi kul­la­nıl­dı­ğın­da bunun sakin­leş­ti­ri­ci bir etki­si­nin oldu­ğu ispat­lan­mış­tır. Bunun nede­ni de mavi ren­gin tan­si­yo­nu, kalp atı­şı ve nefes alma hızı­nı düşür­me­de etki­si olma­sı­dır. Ancak koyu mavi ren­gin üzün­tü­lü duy­gu­lar uyan­dır­dı­ğı bilin­mek­te­dir. Duvar ve döşe­me­ler­de de din­gin­lik ve rahat­lık uyan­dı­ra­cak renk ve desen­ler seçilmeli.

DOĞ­RU AYDINLATILMALI

Aydın­lat­ma meka­nın genel dizay­nın­da çok önem­li­dir. Has­ta­la­rın oku­ya­bil­me­le­ri­ne ola­nak ver­me­li ama rahat­sız edecek kadar par­lak olma­ma­lı­dır. Oku­ma mater­yal­le­ri çeşit­li ve bol sayı­da olma­lı, görü­necek şekil­de yer­leş­ti­ril­me­li­dir. Yal­nız­ca tıb­bi içe­rik­li oku­ma seçe­ne­ği sun­mak rahat­sız­lık vere­bi­lir. Kul­la­nı­lan gör­sel­ler ve renk pale­ti basit fakat davet edi­ci olmalıdır.

SAĞ­LIK­LI BİTK­İL­ER MORAL VERİR

Dok­tor bek­le­me oda­la­rı için süs bit­ki­le­ri keyif­li bir kat­kı ola­bi­lir. Çalış­ma­lar bit­ki­le­rin can­lı­lık ve güven his­si doğu­ra­bil­di­ği­ni kanıt­la­mış­tır. Has­ta­lar bir dok­tor ofi­sin­de sağ­lık­la geli­şen bir bit­ki gör­dük­le­rin­de bu onla­ra dok­to­run özen gös­te­ren biri oldu­ğu mesa­jı­nı verecektir.

MOBİ­LYA ESKİ­YSE DOK­TOR DA DEMODEDİR”

Bir dok­tor ofi­si­nin eski görü­nüm­lü olma­sı dok­to­run uzman­lı­ğı­nın da demo­de oldu­ğu izle­ni­mi vere­cek­tir. Bu da hiç kim­se­nin sağ­lık­la­rı ile bir­lik­te düşün­mek iste­ye­cek­le­ri bir sıfat değil­dir. Genel ola­rak ofi­sin deko­ras­yo­nu çağ­daş olma­lı ama çok faz­la moda takip­çi­si görün­me­me­li­dir. Sıra dışı ekip­man ve elekt­ro­ni­ğin kul­la­nıl­dı­ğı bir mekan­da eski mobil­ya gör­mek de uyum­suz­luk his­si uyandırabilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment