MS’lileri GülüMSe’ten şarkı

Tür­ki­ye MS Der­ne­ği, top­lu­mun Mul­tipl Skle­roz has­ta­lı­ğı far­kın­da­lı­ğı­nı artır­mak ama­cıy­la Novar­tis işbir­li­ği ile has­ta­lı­ğa bu kez müzik­le dik­kat çek­ti. MS’li Meh­met­han Kurtuluş’un dok­to­ru Ser­kan Demir’le bir­lik­te hazır­la­dı­ğı GülüM­Se” adlı rap ş arkı­sı has­ta­la­ra moral verecek.

Türkiye’de yak­la­şık 40 bin kişi­yi etki­le­yen Mul­tipl Skle­roz (MS) has­ta­lı­ğı hak­kın­da far­kın­da­lık yarat­mak ve MS ile yaşa­yan­la­ra moral ver­mek üze­re hazır­la­nan GülüM­Se” adlı şar­kı İstanbul’da tanıtıldı.

Yak­la­şık 3 yıl­dır MS has­ta­lı­ğı ile yaşa­yan Meh­met­han Kur­tu­luş ve ken­di­si gibi müzi­ğe ilgi­si olan dok­to­ru Nöro­lo­ji Uzma­nı Ser­kan Demir teda­vi süre­cin­de­ki görüş­me­le­ri sıra­sın­da bir şar­kı sözü yaz­dı­lar. MS’i has­ta­nın yol arka­da­şı ola­rak gös­te­ren GülüM­Se” adlı şar­kı­da has­ta­la­ra azmet başar, hadi pozi­tif ol” mesa­jı veri­li­yor. Şar­kı­nın ses­len­di­ril­me­sin­de Meh­met­han Kurtuluş’a ken­di­si gibi rap sanat­çı­sı olan kar­de­şi Tuna­han Kur­tu­luş eşlik etti. Şar­kı için çeki­len klip­te rol alan MS’liler ise ken­di­le­ri gibi MS’le yaşa­yan­la­ra bu şar­kı ile haya­ta tutun­ma ve pes etme­me mesa­jı verdiler.

Şar­kı­nın tanı­tım etkin­li­ğin­de konu­şan Tür­ki­ye MS Der­ne­ği Baş­ka­nı ve Dev­let Tiyat­ro­su Sanat­çı­sı Ayşen İnci, der­nek ola­rak top­lum­da az bili­nen ve genel­lik­le yan­lış algı­la­nan MS has­ta­lı­ğı­na dik­kat çek­mek için çalış­tık­la­rı­nı vurguladı.

İlgili Haberler

Leave a Comment