MSD Türkiye Bölgesi’nin yeni Genel Müdürü Gözde Güllüoğlu oldu

Gözde Güllüoğlu
Göz­de Güllüoğlu

130 yılı aşkın süre­dir has­ta­lık­lar­la müca­de­le için yeni ilaç ve aşı­la­rın keş­fe­dil­me­si­ne ve geliş­ti­ril­me­si­ne kat­kı­da bulu­nan MSD’nin Tür­ki­ye Böl­ge­si (Tür­ki­ye, Ukray­na ve BDT Ülke­le­ri) yeni genel müdü­rü bel­li oldu. MSD Maca­ris­tan Genel Müdür­lü­ğü göre­vi­ni yürü­ten Göz­de Gül­lü­oğ­lu, 1 Şubat 2021 tari­hi iti­ba­rı ile MSD Tür­ki­ye Böl­ge­si Genel Müdü­rü ola­rak atan­dı. Göz­de Gül­lü­oğ­lu, Türkiye’de ve ilgi­li böl­ge­de MSD’nin tüm stra­te­ji ve ope­ras­yon­lar­dan sorum­lu ola­cak. Yeni dönem­de faali­yet­le­ri­ne Güllüoğlu’nun lider­lik etme­ye baş­la­dı­ğı MSD Tür­ki­ye, böl­ge­de­ki 600 çalı­şa­nı ve güç­lü port­fö­yüy­le sek­tö­rün lider ilaç şir­ket­le­ri ara­sın­da yer alıyor.

Güç­lü port­fö­yü ile 130 yılı aşkın süre­dir dün­ya­nın en zor­lu has­ta­lık­la­rı için ilaç ve aşı­lar geliş­ti­re­rek yaşam için keş­fe­den MSD’de, üst düzey ata­ma ger­çek­leş­ti. Son ola­rak MSD Maca­ris­tan Genel Müdü­rü ola­rak görev alan Göz­de Gül­lü­oğ­lu, MSD Tür­ki­ye Böl­ge­si Genel Müdür­lü­ğü­ne atandı.

Saint Joseph Fran­sız Lisesi’ndeki eği­ti­mi­nin ardın­dan Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İng­il­izce İşl­etme Bölü­mün­den mezun olan Gül­lü­oğ­lu, kari­ye­ri­ne 2006 yılın­da baş­la­dı. İlaç sek­tö­rün­de­ki glo­bal fir­ma­lar­da görev alan Gül­lü­oğ­lu, MSD Türkiye’ye 2018 yılın­da İmm­un­ol­oji & Hastane/Hepatoloji İş Biri­mi Direk­tö­rü ola­rak katıldı. 

2019 yılı başın­da geniş­le­yen rolü ile Aşı İş Biri­mi sorum­lu­lu­ğu­nu da üst­le­nen Göz­de Gül­lü­oğ­lu, bu göre­vi sıra­sın­da, iş biri­mi­nin Türkiye’deki konu­mu­nun güç­len­di­ril­me­si adı­na stra­te­jik süreç­le­re lider­lik etti. Gül­lü­oğ­lu, 2019 yılın­da Doğu Avru­pa, Orta Doğu ve Afri­ka (EEMEA) böl­ge­sin­de Tür­ki­ye orga­ni­zas­yo­nu­nu Çeşit­li­lik ve Dahi­li­yet” Elçi­si ola­rak tem­sil etti. MSD ile olan hika­ye­si­ne Türkiye’de baş­la­yıp Macaristan’da devam eden Gül­lü­oğ­lu, 2020 yılın­da MSD Maca­ris­tan Genel Müdür­lü­ğü göre­vi­ne getirildi.

Göz­de Gül­lü­oğ­lu yeni dönem­de MSD Tür­ki­ye Böl­ge­si Genel Müdü­rü ola­rak, sahip oldu­ğu zen­gin dene­yi­mi ve bil­gi biri­ki­miy­le, MSD’nin böl­ge çapın­da­ki faali­yet­le­ri­ne lider­lik edecek.

MSD Hak­kın­da

130 yılı aşkın süre­dir hayat­la­rı kur­tar­ma ve iyi­leş­tir­me mis­yo­nu ile dün­ya­nın en zor­lu has­ta­lık­la­rı için ilaç­lar ve aşı­lar sunan MSD, yaşam için keş­fe­di­yor. MSD, mer­ke­zi Keni­l­worth, N.J., ABD­’­de bulu­nan Merck & Co., Inc.‘in tica­ri adı­dır. MSD, sağ­lı­ğa eri­şi­mi artır­ma­ya yöne­lik karar­lı­lı­ğı­nı, geliş­miş kural, prog­ram ve iş bir­lik­le­ri uygu­la­ma­la­rı ile orta­ya koy­mak­ta­dır. Günü­müz­de MSD, Dün­ya­da ilk sıra­da yer alan Ar-Ge odak­lı biyo­far­ma­sö­tik şir­ket olma­yı amaç­la­ya­rak Kan­ser, Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı, HIV gibi has­ta­lık­lar, aşı­lar ve hay­van sağ­lı­ğı çalış­ma­la­rı­nı içe­ren, insan­la­rın ve hay­van­la­rın hayat­la­rı­nı teh­dit eden has­ta­lık­la­rı önle­mek ve teda­vi etmek için araş­tır­ma­lar­da ön plan­da olma­ya devam ediyor.

Daha faz­la bil­gi için www.msd.com.tr adre­si­ni ziya­ret ede­bi­lir ve Twit­ter, Face­bo­ok, Ins­tag­ram, Lin­ke­dIn ve Youtu­be üze­rin­den MSD’ye erişebilirsiniz.

Detay­lı bil­gi için:

Güliz Şen­gü­ler / Essan­ce İst­anb­ul İlet­iş­im Danış­man­lı­ğı / 0530 384 62 78guliz.senguler@essance-istanbul.com

Dilek Duran / Essan­ce İst­anb­ul İlet­iş­im Danış­man­lı­ğı / 212 282 40 85dilek.duran@essance-istanbul.com

İlgili Haberler