MS zirvesinde koalisyon!

Prof. Dr. Rana Karabudak
Prof. Dr. Rana Karabudak

NORO­LO­Jİ / TEM­MUZ 2016

MS hekim­le­ri, teda­vi süre­cin­de sağ­lık­lı ile­ti­şim yol­la­rı arı­yor. Ankara’da, Merck’in koşul­suz des­te­ğiy­le bir ara­ya gelen MS ala­nın­da uzman hekim­ler, EKİP:MS Hekim, Has­ta ve Has­ta Yakı­nı İlet­iş­imi” konu­lu top­lan­tı­da ile­ti­şim yön­tem­le­ri­ni daha nasıl geliş­ti­re­bi­le­cek­le­ri­nin yol­la­rı­nı aradılar.

Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Nöro­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si, Mul­tipl Skle­roz ve Kli­nik Nöro­im­mü­no­lo­ji Biri­mi Yöne­ti­ci­si Prof. Dr. Rana Kara­bu­dak, Has­ta ve has­ta yakın­la­rı ile koalis­yon kuru­yo­ruz. Pozi­tif bir koalis­yon bu! Has­ta için sağ­lık­lı bir ile­ti­şim şart” dedi.

İYİ BİR DİNL­EY­İCİ OLMALIYIZ”

Hekim­le­rin önce­lik­le iyi bir din­le­yi­ci olma­sı gerek­ti­ği­ni belir­ten Prof. Dr. Kara­bu­dak, Biz MS hekim­le­ri, teda­vi süre­ci­ni doğ­ru yönet­mek açı­sın­dan has­ta ve has­ta yakı­nı ile ile­ti­şim yön­tem­le­ri­mi­zi pay­la­şıp daha da geliş­ti­re­bil­me­nin yol­la­rı­nı bir­lik­te arı­yo­ruz. Bazı has­ta­lar, iyi oldu­ğu­nu ve yapa­bi­le­ce­ği­ni söy­le­me­mi­zi duy­mak ve des­tek­le­yi­ci olma­mı­zı ister. Bazı has­ta­la­rın ken­di pozi­tif nok­ta­la­rı öne çıka­rı­lır. Bazı has­ta­la­rı hobi­ler­le zen­gin­leş­ti­re­bi­li­riz. Bura­da asıl nok­ta, kişi­yi has­ta­lık hava­sın­dan çıkar­mak, iyi his­set­me­si­ni sağ­la­mak­tır. Has­ta­nın aciz ve çare­siz his­set­me­si­ni, neden bu has­ta­lı­ğın ken­di­si­nin başı­na gel­di­ği­ni düşün­me­si­ni engel­le­me­yi amaç­lı­yo­ruz. Has­ta, duru­mu kabul­le­nip bunun­la baş ede­bi­le­ce­ği­ni düşün­me­li, heki­mi­nin ve gerek­ti­ği nok­ta­lar­da psi­ko­te­ra­pis­ti­nin ve fiz­yo­te­ra­pis­ti­nin ken­di­si­ne yar­dım­cı ola­ca­ğı­nı bil­me­li, yal­nız olma­dı­ğı­nı ve ken­di­si­ne yar­dım­cı ola­cak bir eki­bin var oldu­ğu­nu his­set­me­li­dir.” şek­lin­de konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment