MS hastaları dramaterapiyi sevdi: İlaçtan bile daha iyi

Doç. Dr. Murat Terzi
Doç. Dr. Murat Terzi

HAZİ­R­AN 2016

Dün­ya­da gide­rek yay­gın­la­şan dra­ma­te­ra­pi, bu kez MS has­ta­la­rı­na şifa veri­yor. Sam­sun Ondo­kuz Mayıs Üniversitesi’nde teda­vi gören MS’liler, psi­ko­sos­yal, beden­sel ve zihin­sel bir bütün­lük için­de ken­di­le­ri­ni iyi his­set­me­yi ve yaşa­ma yeni­den bağ­lan­ma­yı deneyimliyor.

OMÜ Tıp Fakül­te­si Nöro­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Doç. Dr. Murat Ter­zi tara­fın­dan haya­ta geçi­ri­len, Merck’in des­te­ği­ni alan pro­je kap­sa­mın­da 15 MS has­ta­sı, oyun­cu Mana Uygur ile bir­lik­te Dra­ma Tera­pi des­tek Çalış­ma­sı­na katı­lı­yor. Tera­pi­den çok mem­nun olduk­la­rı­nı söy­le­yen has­ta­lar, ken­di­le­ri­ni tanı­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı ve bu saye­de ilaç­lar­dan gör­dük­le­rin­den daha faz­la fay­da­yı dra­ma­te­ra­pi­den gör­dük­le­ri­ni söylüyor.

icerikLİT­ER­AT­ÜRDE BİR İLK OLACAK

Doç Dr. Murat Ter­zi, kro­nik has­ta­lık­lar­da dra­ma­nın iyi­leş­ti­ri­ci etki­si­nin bilin­di­ği­ni, ancak MS ile ilgi­li ola­rak lite­ra­tür­de bu yön­de bir çalış­ma bulun­ma­dı­ğı­nı ve Türkiye’deki bu çalış­ma­nın bilim­sel sonuç­la­rı­nın yayın­lan­ma­sıy­la lite­ra­tü­re bir ilk kazan­dı­ra­cak­la­rı­nı söy­le­di. Samsun’da MS’liler için has­ta okul­la­rı da ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni dile geti­ren Ter­zi, Has­ta­ne dışın­da, fark­lı ortam­lar­da teda­vi­de daha başa­rı­lı­yız. Has­ta okul­la­rın­da has­ta­la­rı­mız­la son geliş­me­le­ri pay­la­şı­yo­ruz. Sos­yal med­ya­da doğ­ru bil­gi­le­ri akta­rı­yo­ruz. Tiyat­ro, kon­ser gibi sanat­sal akti­vi­te­ler düzen­li­yo­ruz. Has­ta­lar psi­ko­lo­jik ola­rak iyi olun­ca bağı­şık­lık sis­tem­le­ri de güç­lü olu­yor” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment