MS Hasta Okulu 10. Kez Toplandı

MS te zihinsel fonksiyonları korumak için hareket edin, bulmaca çözün!”

İST­ANB­UL üni­ver­si­te­si Çapa Tıp Fakül­te­si Nöro­lo­ji Ana­bi­lim Dalı MS Polik­li­ni­ği kuru­cu­su Prof. Dr. Mef­ku­re Erak­soy, has­ta ve has­ta yakın­la­rı için 10. Kez Has­ta Oku­lu düzen­le­di. 30 Mayıs Dün­ya MS Günü önce­si, has­ta­la­rı yeni teda­vi­ler konu­sun­da bil­gi­len­dir­mek ve mev­cut durum­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­ye yöne­lik öne­ri­ler­de bulun­mak ama­cıy­la düzen­le­nen Has­ta Oku­lu katı­lım­cı­la­ra moral oldu. MS (Mul­tipl Skle­roz) has­ta­lı­ğı­nın, coğ­raf­ya ve ırka göre deği­şik­lik gös­ter­di­ği­ni, aynı zaman­da çev­re­sel ve gene­tik fak­tör­le­re göre de kar­şı­mı­za çık­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Prof. Dr. Erak­soy, Aşı­la­rın, cıva­lı diş dol­gu­la­rı­nın, D vita­mi­ni akti­vi­te­si­nin, güneş ışın­la­rı­nın, diyet ve bes­len­me­de­ki bir­ta­kım alış­kan­lık­la­rın özel­lik­le doy­muş yağ asit­le­ri içe­ren gıda­la­rı tüket­me­nin de yat­kın­lık­ta rol oyna­dı­ğı­na yöne­lik görüş­ler var. Sonuç ola­rak çev­re­sel fak­tör­ler ve gene­tik fak­tör­ler MS’in orta­ya çık­ma­sın­da etki­li. MS has­ta­la­rı bun­la­ra dik­kat etmek zorun­da” uya­rı­sın­da bulundu.
MS has­ta­lı­ğın­da gene­tik geçiş değil, sade­ce yat­kın­lık oldu­ğu­nu söy­le­yen Prof. Dr. Erak­soy, Çocu­ğum­da olur mu diye düşün­me­yin. Biz­de gene­tik yat­kın­lık % 5, İng­il­izl­erde %15, Kana­da­lı­lar­da %19, İsv­eçl­il­erde % 20 ora­nın­da görü­lü­yor. Bun­la­rı bil­me­mi­ze rağ­men tama­men yok ede­mi­yo­ruz ama 2030 yıl önce­si­ne göre daha iyi durum­da­yız. Yeni teda­vi­ler­le bir­lik­te has­ta­la­rı­mı­zın haya­tı daha düzel­di, ara­mız­da 30 yıl­dır bu has­ta­lık­la yaşa­yan­lar var ama yet­me­di­ği­ni bili­yo­ruz ve has­ta­lı­ğı tama­men teda­vi etmek için çalı­şı­yo­ruz” diye konuştu.

Has­ta­lı­ğı Dur­dur­ma­ya Çalışıyoruz
Genel ola­rak; 100 MS has­ta­sın­dan 50’sinin eğer hiç teda­vi uygu­la­maz­sa 30 yıl son­ra iki yan­lı des­tek gerek­ti­recek duru­ma geçe­bi­le­ce­ği­ni hatır­la­tan Prof. Dr. Mef­ku­re Erak­soy, Ama­cı­mız has­ta­la­rın bu duru­ma geç­me­le­ri­ni engel­le­mek. Gerek yeni ve eski teda­vi­ler ve yeni görün­tü­le­me yön­tem­le­ri ile bunu önle­me­ye çalı­şı­yo­ruz. Çün­kü 20 yaşın­da bir insa­nın 40 yaşı­na gel­di­ğin­de yürü­me güç­lü­ğü çek­me­si­ni iste­mi­yo­ruz” diye­rek şu öne­ri­ler­de bulundu:
Bazı has­ta­la­rı­mız­da has­ta­lık­tan ve ilaç­lar­dan kay­nak­la­nan ya da psi­ko­lo­jik ola­rak unut­kan­lık ola­bi­li­yor. Has­ta­la­rı­mız­dan beyin­le­ri­ni sağ­lık­lı bir şekil­de kul­lan­ma­la­rı­nı isti­yo­ruz. Otu­rup TV izle­ye­lim deme­me­le­ri gere­ki­yor. Haya­tın için­de olma­lı­lar ve kim­se­ye muh­taç olma­dan hayat­la­rı­nı ida­me ettir­me­li­ler. Kafa­la­rı­nı has­ta­lı­ğa takıp gün­lük yaşam­la­rı­nı aksat­ma­ma­la­rı gere­kir. Yürü­yüş yap­ma­lı­lar. Beden­sel açı­dan aktif olma­lı­lar. Oku­ma, yaz­ma, nakış işle­me has­ta ne yapa­bi­li­yor ise yap­ma­lı­dır. Bol bol bul­ma­ca çözmeliler!”

İlgili Haberler

Leave a Comment