Mouse ameliyatlık edebilir!

Op. Dr. Harun Kütahya
Op. Dr. Harun Kütahya

AĞRI / MAYIS 2016

Klav­ye ve mouse’u sık kul­la­nan kişi­ler­de görü­le­bi­len ve teda­vi edil­mez­se gün­lük haya­tı olduk­ça kısıt­la­yan kar­pal tünel” send­ro­mu, özel­lik­le gece uyan­dı­ran ağrı­la­ra neden olu­yor. El bile­ği ve avuç için­de yer alan sinir­le­rin sıkış­ma­sı yani kar­pal tünel send­ro­mu, bile­ğin sürek­li aşa­ğı bükül­müş şekil­de çalış­ma­sın­dan kay­nak­la­nı­yor. Kar­pal tünel send­ro­mu klav­ye-mouse kul­la­nı­mı­nın yanı sıra direk bası­ya bağ­lı işler­de, ev işle­rin­de, örgü ören­ler­de, müsiz­yen­ler­de ve eli­ni ağır işler­de kul­la­nan­lar­da daha sık görülüyor.

Kar­pal tünel send­ro­mu­nun yak­la­şık 100 kişi­den birin­de görül­dü­ğü­nü ifa­de eden Medi­ca­na Kon­ya Has­ta­ne­si Orto­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Uzma­nı Op. Dr. Harun Kütah­ya, kadın­lar­da erkek­le­re göre daha faz­la rast­lan­dı­ğı­nı hatır­lat­tı. Kütah­ya, şu uya­rı­lar­da bulundu:

ERGO­NO­MİK MOUSE KULLANILMALI

Ağrı ve uyuş­ma sin­si bir şekil­de iler­le­ye­bi­lir. Bu neden­le şika­yet­le­rin baş­la­ma­sı ile dok­to­ra baş­vur­mak teda­vi­nin şek­li­ni değiş­ti­re­bil­mek­te. Erken tanı­da ilaç teda­vi­si ve çeşit­li bilek­lik­ler kul­la­nı­la­rak teda­vi müm­kün­ken, iler­le­miş durum­lar­da kar­pal tüne­lin gev­şe­til­me­si işle­mi yapıl­mak­ta­dır. Ame­li­yat son­ra­sı has­ta­nın şika­yet­le­ri hız­lı bir düzel­me gös­ter­mek­te­dir. Has­ta yak­la­şık 1 haf­ta için­de gün­de­lik haya­ta dön­mek­te­dir. Elin yapı­sı­na uygun ergo­no­mik mouse’lar ile kar­pal tünel send­ro­mu­nun orta­ya çık­ma­sı da engellenebilir.

Diğer bir mouse prob­le­mi ise mouse kul­la­nır­ken elin masa­ya sürek­li daya­lı dur­ma­sı ile nasır ben­ze­ri sert ve ağrı­lı doku olu­şu­mu­dur. Bu durum­da sert ve ağrı­lı doku­nun çıkar­tıl­ma­sı gere­ki­yor. Bu soru­nun oluş­ma­ma­sı için des­tek­li mouse ped­le­rin kul­la­nıl­ma­sı yeter­li olmaktadır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment