Moonrise Kingdom

YAZ ayla­rı­na yakı­şır bir roman­tik kome­di Moon­ri­se King­dom”… Ünlü Oyun­cu­lar Bru­ce Wil­lis ile Edward Nor­to­n­’ın baş­rol­le­ri­ni pay­laş­tı­ğı fil­min yönet­me­ni Wes Ander­son. Fil­min senar­yo­su, ünlü Yönet­men Fran­cis Ford Cop­po­la­’­nın oğlu Roman Cop­po­la ve Ander­so­n­’a ait. Moon­ri­se King­dom bu yıl Can­nes Film Fes­ti­va­li­nin açı­lış fil­mi olmuş­tu. 1965 yılın­da küçük bir kasa­ba­da geçen hikâ­ye ilk aşk ve büyü­lü bir yazı anla­tı­yor. 12 yaşın­da­ki iki çocu­ğun bir­bir­le­ri­ne aşık olup, giz­li­ce anla­şa­rak vah­şi doğa­ya kaçış­ma­sı­nın ardın­dan yet­ki­li­ler onla­rı yaka­la­ma­ya çalı­şır­ken, kuv­vet­li bir fır­tı­na da kıyı­da pat­la­mak üze­re­dir. Barış dolu ada hal­kı hiç kim­se­nin baş ede­me­ye­ce­ği biçim­de alt üst olmuştur.

İlgili Haberler

Leave a Comment