Moonlight (*) : Mavi ve Siyah

Ay ışı­ğın­da siyah çocuk­lar mavi görünürler”

Moon­light, yönet­me­ni Barry Jen­kins tara­fın­dan Tarell Alvin McCraney’nin In Moon­light Black Boys Look Blue(**) adlı oyu­nun­dan senar­yo­ya uyar­lan­mış bir film. 74. Altın Küre Ödüllerin’de dra­ma türün­de en iyi film ödü­lü­nü kaza­nan Moon­light; en iyi film, en iyi yönet­men ve en iyi uyar­la­ma dahil sekiz dal­da Oscar’a aday gös­te­ril­di. Siyah­la­rın mer­ke­zin­de oldu­ğu anla­tım­la­rı dahi bul­mak zor­ken, siyah LGB­TIQ birey­le­rin mer­ke­zin­de oldu­ğu anla­tım­lar­la kar­şı­laş­mak çok daha zor ve Moon­light bun­lar­dan biri.

Film, Miami’de uyuş­tu­ru­cu bağım­lı­sı anne­siy­le yaşa­yan Chiron’un büyü­me ve ken­di­ni keş­fet­me hika­ye­si, ve bu hika­ye­yi Chiron’un haya­tın­da­ki fark­lı zaman dilim­le­ri­ni tem­sil eden üç bölüm­de anla­tı­yor: i.Little, ii.Chiron ve iii.Black. Chi­ron henüz daha ken­di­si bile cin­sel kim­li­ği­ni keş­fe­de­me­miş­ken akran­la­rı tara­fın­dan lanet­le­nen cin­sel kim­li­ği yüzün­den söz­lü ve fizik­sel sal­dı­rı­la­ra maruz kalan bir çocuk­tur. Fil­min birin­ci bölü­mü de Chiron’un çocuk­lar tara­fın­dan kova­lan­dı­ğı bir sah­ne ile açı­lır, terk edil­miş bir eve sak­la­nan Chi­ron yerel uyuş­tu­ru­cu satı­cı­sı Juan’ın dik­ka­ti­ni çeker, Juan Chiron’u kız arka­da­şı Teresa’yla tanış­tı­rır, çift baş­ta faz­la­sıy­la çekin­gen ve ürkek olan Chiron’un zaman­la ve sabır­la güve­ni­ni kaza­nır ve ara­la­rın­da güç­lü bir bağ olu­şur. İkinci bölüm­de Chi­ron, ergen­lik döne­min­de­dir. Okul­da ken­di­siy­le uğra­şan bir­kaç çocuk­la başı bela­da­dır. Anne­si­nin uyuş­tu­ru­cu prob­le­mi yüzün­den ara­lın­da­ki iliş­ki son dere­ce den­ge­siz­dir; Tere­sa onun için sığı­na­cak bir liman olur. Bir akşam arka­da­şı Kevin’la yakın­la­şır­lar, fakat erte­si gün Chiron’la uğra­şan Ter­rell adlı bir çocuk Kevin’dan biri­ni döv­me­si­ni ister ve o kişi Chiron’dur.

Bütün bu olay­la­rın sonu­cun­da Chi­ron cin­sel kim­li­ği­ni, bir bütün ola­rak ben­li­ği­ni ger­çek anlam­da pay­laş­tı­ğı ve dene­yim­le­di­ği tek insa­nın, ken­di­si­nin de son dere­ce tanı­dık oldu­ğu o bas­kı altın­da sıkı­şa­rak ken­di­si­ne savur­du­ğu yum­ruk­lar, Terrell’a ve onun tem­sil etti­ği, top­lum­da yer edin­miş olan homo­fo­bi­ye ve ayrım­cı­lı­ğa duy­du­ğu öfke Chiron’u siyah bir genç olma­sı­nın da getir­di­ği kolay­lık­la” par­mak­lık­lar ardı­na götü­rür. Üçün­cü bölüm­de, Chi­ron artık genç bir yetiş­kin­dir, dışa­rı­da­dır, Atlanta’da ken­di­ne yeni bir yaşam kurmuştur.

Bir gece aldı­ğı bir tele­fon onu geç­mi­şi­ne ve çev­re­sin­de­ki nere­dey­se her­ke­sin ve her şeyin ondan çal­dı­ğı ben­li­ği­ne götü­recek yolun baş­lan­gı­cı olur. Moon­light, sami­mi hika­ye­si, başa­rı­lı anla­tı­mı, gör­sel­li­ği ve oyun­cu­luk­la­rıy­la bir bütün ola­rak göz dol­du­ru­yor. Özel­lik­le, film boyun­ca bir­çok sah­ne­de kul­la­nı­lan mavi ışık fil­min gör­sel anla­tı­mı­nın en güç­lü par­ça­la­rın­dan biri ve Juan’ın Chiron’a anlat­tı­ğı bir anı­sın­da­ki yaş­lı bir kadı­nın söz­le­ri­ne gön­der­me yapı­yor: Ay ışı­ğın­da siyah çocuk­lar mavi görü­nür­ler”. *) Ay Işı­ğı **) Ay Işı­ğın­da Siyah Çocuk­lar Mavi Görü­nür­ler Ay ışı­ğın­da siyah çocuk­lar mavi görünürler”

İlgili Haberler

Leave a Comment