Moleküler Biyoloji Kongresi beşinci kez yapılıyor

molekulerTEM­MUZ 2016

Mole­kü­ler biyo­lo­ji ve biyo­tek­no­lo­ji­nin gün­cel uygu­la­ma­la­rı ülke­miz­de aka­de­mik ve eko­no­mik alan­lar­da her gün daha faz­la önem kaza­nı­yor. Mole­kü­ler biyo­lo­ji, gene­tik ve biyo­tek­no­lo­ji ala­nın­da­ki gün­cel tek­nik geliş­me­le­ri yakın­dan izle­mek ve pay­laş­mak bu alan­lar­da­ki aka­de­mik çalış­ma­lar­da kali­te ve verim­li­li­ği de etki­li­yor. Bu neden­le bugü­ne kadar başa­rı­lı bir şekil­de orga­ni­ze edi­len Mole­kü­ler Biyo­lo­ji ve Biyo­tek­no­lo­ji Kongresi’nin” beşin­ci­si düzen­le­ni­yor. V. Ulu­sal Mole­kü­ler Biyo­lo­ji ve Biyo­tek­no­lo­ji Kong­re­si­nin” 1821 Tem­muz 2016 tari­hin­de Konya’da Dede­man ote­lin­de yapıl­ma­sı­na karar verildi. 

Nec­met­tin Erba­kan Üni­ver­si­te­si Fen Fakül­te­si Biyo­tek­no­lo­ji Bölümü’nün ev sahip­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek kong­re­de sunu­la­cak araş­tır­ma­lar gerek­li değer­len­dir­me­ler­den son­ra Jour­nal of App­li­ed Biolo­gi­cal Sci­en­ce” (JABS) veya Biyo­lo­ji Bilim­le­ri Araş­tır­ma Dergisi”nde (BİB­AD) hız­lı bir şekil­de maka­le ola­rak da yayımlanabilecek. 

İlgili Haberler

Leave a Comment