2400’de yerleşilen ülke: Antigua ve Barbuda

Kara­yip Denizi’nin doğu­sun­da, Küçük Antil­ler ada gru­bun­da­ki bağım­sız bir ada ülke olan Anti­gua ve Bar­bu­da”, 2 büyük ada ve çeşit­li ada­cık­lar­dan mey­da­na gelir. Baş­ken­ti, Anti­gua ada­sın­da­ki St. John’s olan Anti­gua ve Barbuda”ya yer­li halk­lar MÖ 2400 yıl­la­rın­da yer­leş­miş­ler­di. Kris­tof Kolomb, 1493’te Antigua’ya çık­tı ve İspanya’daki San­ta Maria de la Anti­gua kili­se­si­ne atfen ada­ya Anti­gua” adı­nı verdi.

1632’de İng­il­iz kolo­ni­si hâli­ne gelen ada, 1666’daki kısa süre­li Fran­sız işga­li­ne maruz kal­dı. 1678’de Bar­bu­da da İng­il­iz kolo­ni­si hâli­ne geti­ril­di. Ada­da önce­le­ri tütün yetiş­ti­ri­lir­ken 17. yüz­yıl­da, daha kâr­lı olan şeker üre­ti­mi­ne geçil­di. 1834’de köle­li­ğin kal­dı­rıl­ma­sı şeker üre­ti­mi­ni sıkın­tı­ya soktu.19. yüz­yı­lın sonun­da Bar­bu­da tek­rar kra­li­ye­te dev­re­dil­di ve Antigua’ya bağ­lan­dı. 1958’de Anti­gua Batı Hint Fede­ras­yo­nu­na katıldı.

1970’lerde baş­ba­kan Geor­ge Wal­ter önder­li­ğin­de baş­la­tı­lan tam bağım­sız­lık hare­ke­ti 1981’de Anti­gua ve Barbuda’nın bağım­sız­lık kazan­ma­sı ile sonuç­lan­dı. 280 km² yüzöl­çü­mü­ne sahip Anti­gua ada­sı­nın yıl­da 1000 mm yağış alma­sı­na rağ­men ada­da akar­su ve yete­ri mik­tar­da doğal su kay­na­ğı bulun­ma­dı­ğı için kurak­lık görülür.

Ocak’ta 25 °C’yi, Ağustos’ta 28 °C’yi gören ada­da yazın sıcak­lık 32 °C’ye kadar çıkar.

Res­mi dilin İng­il­izce oldu­ğu ülke­de, 90 bin kişi yaşa­mak­ta­dır ve kişi başı mil­li gelir 13.500 dolardır.

İlgili Haberler

Leave a Comment