MİMARLIK: Troya Müzesi İçin Ulusal Mimari Proje Yarışması Düzenleniyor

KÜL­TÜR ve Turizm Bakan­lı­ğı, UNES­CO Dün­ya Miras lis­te­sin­de yer alan Tro­ya Örenyeri’nden çıka­rı­lan arke­olo­jik eser­le­rin ser­gi­le­ne­ce­ği müze için ulu­sal mima­ri pro­je yarış­ma­sı düzen­li­yor. Çanakkale’nin Tev­fi­ki­ye Köyü’nde yapı­la­cak Tro­ya Müze­si, alan­dan çıka­rı­lan paha biçil­mez eser­le­rin korun­ma­sı­na ve ser­gi­len­me­si­ne yöne­lik ola­rak kuru­la­cak. Arke­olo­jik kazı­lar­dan çıka­rı­la­cak eser­le­rin arke­olo­ji merak­lı­la­rı­na ve ziya­ret­çi­le­re ser­gi­le­ne­ce­ği müze­nin mima­ri pro­je­si için ser­best katı­lım­lı, tek aşa­ma­lı, ulu­sal mima­ri pro­je yarış­ma­sı ilan edildi.

Yarış­ma­ya TMMOB üye­si mimar/mimarlar veya bir mima­rın lider­li­ğin­de­ki bir ekip katı­la­bi­lecek. Yarış­ma sonu­cun­da birin­ci­ye 60.000 TL, ikin­ci­ye 45.000 TL, üçün­cü­ye 30.000 TL verilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment