Mimar Sinan öğrencileri RA hastaları için tasarlayacak

ROMATOİDTEM­MUZ 2016

Mimar Sinan Güzel Sanat­lar Üni­ver­si­te­si Endüst­ri Ürün­le­ri Tasa­rı­mı Bölü­mü öğren­ci­le­ri Tür­ki­ye Roma­to­lo­ji Der­ne­ği ve Roma­tiz­ma Has­ta­la­rı Bil­gi­len­dir­me ve Des­tek­le­me Derneği’nin kat­kı­la­rı, glo­bal biyo­far­ma şir­ke­ti AbbVie’nin des­te­ği ile ‘’Roma­to­id Art­rit İçin Endüst­ri Ürün­le­ri Tasa­rı­mı Öğren­ci Projesi’’ni haya­ta geçiriyor.

Roma­to­id art­rit (RA) has­ta­la­rı­nın gün­lük yaşam­la­rın­da kar­şı­laş­tık­la­rı güç­lük­le­ri orta­ya koy­mak, has­ta­lık ve erken teş­hi­sin öne­mi konu­sun­da far­kın­da­lık yarat­mak ama­cıy­la baş­la­tı­lan pro­je kap­sa­mın­da öğren­ci­ler roma­to­id art­rit has­ta­la­rı­nın gün­lük yaşam­la­rı­ını kolay­laş­tı­ra­cak ürün­ler tasar­lı­yor olacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment