Milli tenisçilerin genetik haritası çıkarıldı

Doç. Dr. Korkut Ulucan
Doç. Dr. Kor­kut Ulucan

GÜN­CEL / ŞUBAT 2016

Spor gene­ti­ği ala­nın­da­ki çalış­ma­la­rı ile tanı­nan Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Öğre­tim Görev­li­si Doç. Dr. Kor­kut Ulucan’ın için­de oldu­ğu bir çalış­ma­da bir ilke imza atıl­dı ve mil­li tenis­çi­le­ri­miz Melis Sezer ve Çağ­la Büyükakçay’ın gene­tik hari­ta­sı çıka­rıl­dı. Doç. Dr. Ulu­can, elde edi­len sonuç­lar doğ­rul­tu­sun­da spor­cu­la­ra fark­lı bir bes­len­me ve ant­ren­man prog­ra­mı uygu­la­na­ca­ğı­nı belir­te­rek bunun da per­for­mans­la­rı­nı artır­ma­da etki­li ola­bi­le­ce­ği­ni söyledi.

PER­FOR­MAN­SA YAT­KIN­LIK GEN­LER­DE GÖRÜLDÜ

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Mühen­dis­lik ve Doğa Bilim­le­ri Fakül­te­si Öğre­tim Görev­li­si Doç. Dr. Kor­kut Ulucan’ın danış­man­lı­ğın­da yapı­lan araş­tır­ma­da önem­li sonuç­lar elde edildi.

Mil­li tenis­çi­le­ri­miz Melis Sezer ve Çağ­la Büyükakçay’ın ağız içi epi­tel hüc­re­le­rin­den elde edi­len DNA örnek­le­ri labo­ra­tu­var­da ana­liz edil­di ve atle­tik per­for­man­sa yat­kın­lık sağ­la­yan bazı gene­tik var­yas­yon­lar tes­pit edildi.

Melis Sezer
Melis Sezer

Çalış­may­la ilgi­li bil­gi veren Doç. Dr. Ulu­can, şun­la­rı söyledi:

İki tenis­çi­mi­zin de gene­tik açı­dan güç odak­lı oldu­ğu orta­ya çık­tı. Tenis­çi­le­ri­miz­den biri­nin ten­don ve menis­küs sakat­lık­la­rı­na yat­kın oldu­ğu anla­şıl­dı. Spor­cu­la­rın gene­tik açı­dan da topar­lan­ma süre­le­ri­nin gayet iyi oldu­ğu belir­len­di yani iyi din­len­me­le­ri halin­de olum­suz bir sakat­lık yaşa­ma­ya­cak­la­rı tes­pit edildi.

Folik asit, D vita­mi­ni, lak­toz into­le­ran­sı ve glü­ten aller­ji­si­ne yat­kın­lık­la­rı­nı da içe­ren geniş yel­pa­ze­li bir ana­liz uygu­lan­dı. İki tenis­çi­miz de D vita­mi­ni bakı­mın­dan iyi çık­tı, yani her­han­gi bir soru­na yat­kın­lık gözükmedi.”

İlgili Haberler

Leave a Comment