Mikroplarla mücadele eden kışı hasta olmadan atlatıyor

Prof. Dr. Baha­dır Üskül

Kış mev­si­miy­le bir­lik­te hava­la­rın iyi­ce soğu­du­ğu şu gün­ler­de has­ta­lık­la­rın sayı­sın­da önem­li oran­da artış yaşa­nı­yor. Soğuk algın­lı­ğı, grip nere­dey­se kış mev­si­mi­nin kaçı­nıl­maz tec­rü­be­le­ri ara­sın­da yer alı­yor. Okan Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si, Göğüs Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Baha­dır Üskül, kışın görü­len has­ta­lık­la­rın çoğu­na solu­num yoluy­la bula­şan virus ve bak­te­ri­le­rin neden oldu­ğu­na dik­kat çeki­yor. Kışın has­ta­lık­la­rın neden bu kadar art­tı­ğı­nı ise Prof. Dr. Baha­dır Üskül Önce­lik­le hava­nın soğu­ma­sı, burun­dan baş­la­yan ve akci­ğer­le­re kadar devam eden solu­num yolu muko­za­sı­nın kuru­ma­sı­na ve enfek­si­yon­la­ra kar­şı bari­yer görev­le­ri­nin azal­ma­sı­na neden olur” şek­lin­de açık­lı­yor. Bir diğer neden ise okul­la­rın açık olma­sı ve insan­la­rın soğuk hava­lar­da daha çok kapa­lı ve sıcak olan alış­ve­riş mer­kez­le­ri, sine­ma­lar, top­lan­tı ve gös­te­ri salon­la­rı gibi ortam­lar­da kala­ba­lık ola­rak bulun­ma­la­rı. Bu ortam­lar yeter­li hava­lan­dı­rıl­ma­dık­la­rı için solu­num yoluy­la bula­şan mik­rop­la­rın çoğal­ma­sı­nı ve daha çok kişi­ye bulaş­ma­sı­nı kolay­laş­tı­rı­yor. Prof. Dr. Üskül’e göre hare­ket­siz­li­ğin art­ma­sı, kış ayla­rın­da güneş ışı­ğın­dan daha az fay­da­la­na­bi­li­yor olma­mız da yine enfek­si­yon­la­ra zemin hazır­la­yan fak­tör­ler ara­sın­da yer alıyor.

POR­TA­KAL SUYU İÇİN BALIK YİYİN

Kış mev­si­mi bizi has­ta­lık­la­ra kar­şı daha direnç­siz yap­sa da alı­na­cak ted­bir­ler­le bu has­ta­lık­lar­dan korun­mak müm­kün. Üskül Kış ayla­rı­na girer­ken mut­la­ka genel kont­rol­le­ri­ni­zi yap­tır­ma­lı, eğer heki­mi­niz öne­ri­yor­sa koru­yu­cu grip ve zatür­re aşı­la­rı­nı­zı olma­lı­sı­nız. Özel­lik­le, doğal yol­dan veya ilaç şek­lin­de bağı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­ri­ci vita­min tak­vi­ye­le­ri ve gıda tak­vi­ye­si yap­ma­lı­sı­nız. Süt ve süt ürün­le­ri pro­te­in, A ve B12 vita­min­le­ri için önem­li kay­nak­lar­dır. Taze sıkıl­mış por­ta­kal suyu içme­yi ve balık yeme­yi de ihmal etme­yin” diyor.

ELLER SIK YIKANMALI

Bun­la­rın dışın­da alın­ma­sı gere­ken ted­bir­ler de var. Genel temiz­lik kural­la­rı­na uyma­lı ve virüs ve bak­te­ri­le­rin bol­ca dolaş­tı­ğı kış ayla­rın­da elle­ri­ni­zi her zaman­kin­den daha sık yıka­ma­lı­sı­nız. Kapa­lı, kala­ba­lık ve yeter­li hava­lan­dır­ma olma­yan ortam­lar­da uzun süre kal­ma­ma­lı, enfek­si­yo­nu olan kişi­ler­le yakın temas­tan kaçın­ma­lı, hava sıcak­lı­ğı­na uygun kıya­fet­ler giymelisiniz. 

İDEAL ODA SICAK­LI­ĞI: 2122 DERECE

Prof. Dr. Baha­dır Üskül kış ayla­rın­dan evle­rin ve işyer­le­ri­nin ısı­tıl­ma­sı ve ısı­nın korun­ma­sı­nın has­ta­lık­lar­dan korun­ma­da önem­li oldu­ğu­nu ifa­de edi­yor. Evde ve iş yerin­de, müm­kün ise gün için­de kul­la­nı­lan tüm oda­la­rın ısı­tıl­ma­sı gere­ki­yor. İdeal oda sıcak­lı­ğı­nın 2122 dere­ce oldu­ğu­nu belir­ten Prof. Dr. Baha­dır Üskül Isın­ma sağ­la­nır­ken oda hava­sı­nı çok kurut­mak da rahat­sız­lık­la­ra neden ola­bi­lir. Bu neden­le nem ora­nı­nı düzen­le­yecek uygun ted­bir­ler alın­ma­lı. Bunun en pra­tik yolu kalo­ri­fer üze­ri­ne konan su dolu kap­lar­dır. Bol sıvı tüket­me­li, siga­ra­dan ve siga­ra içi­len ortam­lar­dan uzak dur­ma­lı­sı­nız. Düzen­li ve kali­te­li bir uyku da son dere­ce önem­li­dir” diyor.

Soğuk Algın­lı­ğı: Soğuk algın­lı­ğı, yak­la­şık 200 fark­lı virü­sün neden oldu­ğu hafif seyir­li, üst solu­num yol­la­rı bul­gu ve belir­ti­le­riy­le sey­re­den ve dün­ya­da insa­noğ­lu­nu en faz­la etki­le­yen has­ta­lık­tır. Soğuk algın­lı­ğı her mev­sim görü­le­bi­lir. Kapa­lı ortam­lar­da yaşa­mın art­ma­sın­dan dola­yı en sık kış ayla­rın­da orta­ya çıkı­yor. Soğuk algın­lı­ğı­na neden olan virüs­ler­le kar­şı­laş­tık­tan 2472 saat kadar son­ra boğaz ağrı­sı, boğaz­da kuru­luk ve kaşın­tı his­si mey­da­na geli­yor. Son­ra­sın­da hız­lı­ca burun akın­tı­sı, burun­da tıka­nık­lık, hap­şır­ma, öksü­rük ve hal­siz­lik görü­lü­yor. Baş­lan­gıç­ta burun akın­tı­sı su gibi iken gide­rek koyu kıvam­lı bir hal alıyor.

Bulaş­tı­rı­cı­lık en faz­la bu dönem­de­dir. Nor­mal şart­lar­da isti­ra­hat, den­ge­li bes­len­me ve şikâ­yet­le­ri azal­tan etki­si olan ilaç­lar­la orta­la­ma bir haf­ta­da düze­li­yor. Has­ta kişi­le­rin öksü­rük ve hap­şı­rık­la­rıy­la hava­ya saçı­lan dam­la­cık­la­rın için­de bulu­nan virüs­ler hava­da ası­lı kala­rak baş­ka kişi­le­re bula­şı­yor. Özel­lik­le rino­vi­rüs­ler eşya­lar üze­rin­de gün­ler­ce can­lı kala­bil­mek­te­dir­ler, bu yüz­den direkt temas yoluy­la bulaş­ma sık ola­rak görülüyor.’’

Grip: Grip inf­lu­en­za ismin­de­ki bir virü­sün sebep oldu­ğu, üst ve alt solu­num yol­la­rı­nı tutan son dere­ce bula­şı­cı bir enfek­si­yon­dur. Diğer solu­num yolu virüs­le­ri gibi inf­lu­en­za da has­ta kişi­le­rin öksür­me, hap­şır­ma ve konuş­ma­sı sıra­sın­da dışa­rı saçı­lan küçük dam­la­cık­lar yoluy­la bula­şı­yor. Has­ta­lı­ğı taşı­yan kişi­le­rin öksür­me­si ya da hap­şır­ma­sı ile hava­ya yayı­lan dam­la­cık­lar­la ve doğ­ru­dan temas­la bula­şan grip aynı zaman­da kapı kol­la­rı, bil­gi­sa­yar klav­ye­le­ri, tele­fon­lar gibi ortak kul­la­nı­la­bi­lecek eşya­lar ile de bula­şa­bi­len bir enfek­si­yon­dur. Özel­lik­le ev, okul, kreş, işye­ri, top­lu taşım araç­la­rı gibi mekân­lar­da has­ta­lık kolay­lık­la bula­şa­bi­li­yor. Bağı­şık­lık sis­te­mi güç­lü olan kişi­ler­de inf­lu­en­za virü­sü endi­şe edi­lecek tab­lo­la­ra yol açmıyor.

Yatak isti­ra­ha­ti­nin yanı sıra yakın­ma­la­rı hafif­let­me­ye yöne­lik teda­vi­ler, ağrı kesi­ci ve ateş düşü­rü­cü­ler, burun akın­tı­sı­nı azal­tan ilaç­lar ve ilk 48 saat için­de baş­la­nan anti­vi­ral ilaç­lar gri­bin hız­la düzel­me­si­ni sağ­la­dı­ğı gibi bulaş­tı­rı­cı­lı­ğı da orta­dan kal­dı­rı­yor. Halk ara­sın­da­ki anti­bi­yo­tik­le­rin grip­te etki­li oldu­ğu ina­nı­şı” son dere­ce yan­lış­tır. Grip esna­sın­da bilinç­siz­ce kul­la­nı­lan anti­bi­yo­tik­ler solu­num yol­la­rı­mız­da­ki yarar­lı bak­te­ri­le­ri bas­kı­la­ya­rak yarar­dan çok zarar­lı etki­le­re yol aça­bi­li­yor. Anti­bi­yo­tik­le­rin hiç­bir zaman hekim öne­ri­si olma­dan kul­la­nıl­ma­ma­sı gere­ki­yor. Grip özel­lik­le yaş­lı­lar­da, diya­bet­li­ler­de, alt­ta yatan böb­rek, kalp ya da solu­num sis­te­mi­ne ait kro­nik has­ta­lı­ğı olan kişi­ler­de daha ağır, hat­ta ölüm­cül sey­re­de­bi­li­yor. Bu neden­le özel­lik­le 65 yaş üstü kişi­ler, kro­nik has­ta­lık­la­rı olan­lar, okul, kreş, ceza­evi gibi kala­ba­lık yer­ler­de çalı­şan­la­rın her yıl Eylül Ekim ve Kasım ayla­rın­da grip aşı­sı yap­tır­ma­la­rı önem­li­dir. Grip virü­sü her yıl ken­di­si­ni değiş­tir­di­ği için bir önce­ki yılın aşı­sı bir son­ra­ki yıl etki­li olmaz bu yüz­den aşı­nın her yıl tek­rar­lan­ma­sı gerekiyor.

Akut Bron­şit: Bron­şit, bronş adı veri­len hava yol­la­rı­nın ilti­ha­bi duru­mu­dur. Akut bron­şit teda­vi edil­mez­se pnö­mo­ni geli­şe­bi­lir. Akut bron­şit, çoğun­luk­la bak­te­ri­ler ve/veya virüs­le­re bağ­lı ola­rak orta­ya çıkar. Genel­lik­le gün­lük akti­vi­te­le­ri kısıt­la­ma­ya­cak şekil­de hafif sey­re­der ve tama­men geçer. Akut bron­şit üst solu­num yol­la­rı­nın viral enfek­si­yon­la­rın­dan ya da soğuk algın­lı­ğın­dan son­ra da görü­le­bi­lir. Özel­lik­le siga­ra içen­ler­de iler­le­ye­rek zatür­re­ye yol aça­bi­lir. Burun akın­tı­sı ve boğaz ağrı­sı­nın ardın­dan kuru öksü­rük orta­ya çıkı­yor. Hafif ateş ve öksü­rük nöbet­le­ri şek­lin­de ola­bi­li­yor. Kuru gıcık tarz öksü­rük daha son­ra­la­rı bal­gam­lı hale gele­bi­li­yor. Akut bron­şit tanı­sı, öykü ve fizik muaye­ne ile koyul­mak­ta­dır ancak tanı­yı kesin­leş­tir­mek için akci­ğer gra­fi­si, kan tah­lil­le­ri ve akci­ğer fonk­si­yon test­le­ri­nin yapıl­ma­sı gere­ki­yor. Akut bron­şit­te genel ola­rak akci­ğer film­le­ri nor­mal­dir. Film çekil­me­si­nin ama­cı pnö­mo­ni geli­şip geliş­me­di­ği­ni anla­mak içindir.

Akut bron­şit çoğun­luk­la virüs enfek­si­yon­la­rı­na bağ­lı oluş­tu­ğun­dan, anti­bi­yo­tik teda­vi­si genel­lik­le gerek­siz olup, des­tek teda­vi­si yeter­li­dir. Ateş düşü­rü­cü­ler ve ağrı kesi­ci­ler, öksü­rük şurup­la­rı veril­me­li ve sıvı alı­mı­nın art­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır. Özel­lik­le siga­ra içen­ler­de akut bron­şit hız­la sekon­der bak­te­ri­yel enfek­si­yon­lar­la komp­li­ke ola­bil­di­ğin­den anti­bi­yo­tik teda­vi­si hekim öne­ri­si doğ­rul­tu­sun­da kullanılmalıdır.

Pnö­mo­ni (Zatür­re): Pnö­mo­ni (zatür­re), Türkiye’de has­ta­lık­lar için­de 5. sıra­da­ki, enfek­si­yon­lar ara­sın­da 1. sıra­da­ki ölüm nede­ni­dir. Özel­lik­le 5 yaşın­dan küçük çocuk­lar­da kış ayla­rın­da yay­gın ola­rak görü­lür, yaş büyü­dük­çe görül­me sık­lı­ğı aza­lır. Pnö­mo­ni, enfek­si­yon etken­le­ri­nin akci­ğer­le­re ulaş­ma­sı sonu­cu akci­ğer doku­sun­da mik­ro­bik ilti­ha­bi bir duru­mun geliş­me­si­dir. Akci­ğer­ler­de­ki hava kese­le­ri­nin içi hava yeri­ne ilti­hap­lı sıvı ile dolar. Bunun sonu­cun­da kana yeter­li oksi­jen ula­şa­ma­dı­ğı için vücut hüc­re­le­ri­nin çalış­ma düze­ni bozu­lur. Çok çeşit­li bak­te­ri­ler, virüs­ler, man­tar­lar ve çeşit­li kim­ya­sal mad­de­ler pnö­mo­ni­ye neden olabilir.

Ani ve şid­det­li atak­lar­la gelen kuru öksü­rük, ateş ve tit­re­me, koyu pas ren­gin­de bal­gam, nefes alır­ken şid­det­li bıçak batar gibi göğüs ağrı­sı, bulan­tı, kus­ma ve hal­siz­lik görü­lü­yor. Bazen bal­gam­da kan görü­le­bi­lir. Zatür­re­ler­de hız­lı tanı konu­lup erken dönem­de anti­bi­yo­tik baş­lan­ma­sı çok önem­li­dir. Anti­bi­yo­tik baş­lan­ma­sın­da­ki gecik­me ölüm ris­ki­ni art­tı­ran en önem­li neden­dir. Bu yüz­den zatür­re düşün­dü­ren şikâ­yet­le­rin olma­sı duru­mun­da hız­lı­ca bir sağ­lık kuru­lu­şu­na başvurulmalıdır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment