Migren kadın kalbini vuruyor

Dr. Ayşe­gül Kara­han Zor

Uzun yıl­lar­dır kalp ile iliş­ki­si bili­nen mig­ren­de, kalp sağ­lı­ğı­nı göz ardı etme­mek­te fay­da var. Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Nöro­lo­ji Bölü­mü Direk­tö­rü Prof. Dr. Yaşar Kütük­çü ve Kar­di­yo­lo­ji Uzma­nı Dr. Ayşe­gül Kara­han Zor, kalp sağ­lı­ğı ve mig­ren iliş­ki­si ile ilgi­li ola­rak yapı­lan bu yeni araş­tır­ma­nın çar­pı­cı sonuç­la­rı­nı pay­la­şır­ken, söz konu­su kalp oldu­ğun­da mig­ren i çin ne gibi önlem­ler alın­ma­sı gerek­ti­ği­ne dair mig­ren has­ta­la­rı­nı yakın­dan ilgi­len­di­recek önem­li bil­gi­ler de ver­di. Mig­ren ve kalp iliş­ki­si üze­ri­ne bugü­ne kadar yapıl­mış pek çok bilim­sel araş­tır­ma var. Ancak kadın­lar­da mig­ren ve kalp sağ­lı­ğı ara­sın­da­ki iliş­ki­yi daha net orta­ya koyan, en kap­sam­lı ve yeni araş­tır­ma Har­vard Üni­ver­si­te­si bilim insan­la­rı tara­fın­dan yapıl­dı. Sonuç­la­rı yeni açık­la­nan araş­tır­ma­ya göre; mig­re­ni olan kadın­la­rın, mig­ren soru­nu olma­yan­la­ra kıyas­la kalp-damar has­ta­lık­la­rı­na yaka­lan­ma risk­le­ri, inme veya kalp kri­zi geçir­me ola­sı­lık­la­rı daha yüksek.

RİSK YÜZ­DE 50 ARTIYOR

Ünlü tıp der­gi­si Bri­tish Medi­cal Journal’da yayım­la­nan, Har­vard­lı bilim insan­la­rı­nın kadın­lar üze­rin­de yap­tı­ğı araş­tır­ma­da, 19892011 yıl­la­rı ara­sın­da 2542 yaş­la­rın­da­ki top­lam 115 bin 541 kadın izlen­di. Araş­tır­ma­ya katı­lan kadın­la­rın %15’i mig­ren has­ta­sı olduk­la­rı­nı söy­ler­ken, araş­tır­ma kap­sa­mın­da top­lam 1329 kalp kri­zi, inme ve çeşit­li kalp has­ta­lık­la­rı görül­dü. 223 kadın ise kalp kri­zin­den haya­tı­nı kay­bet­ti. Özel­lik­le mig­re­ni olan kadın­la­rın kalp-damar has­ta­lı­la­rı­na yaka­lan­ma risk­le­ri­nin, diğer kadın­la­ra göre %50 ora­nın­da daha yük­sek oldu­ğu tes­pit edildi.

Prof. Dr. Yaşar Kütükçü

İNME RİSKİ ÇOK YÜKSELİYOR

Bilim­sel çalış­ma­ya göre mig­re­ni olan kadın­la­rın diğer kadın­la­ra kıyas­la kalp kri­zi geçir­me risk­le­ri %39, inme geçir­me risk­le­ri %62, kalp has­ta­lık­la­rı­na yaka­lan­ma ya da anji­yo gibi giri­şim­ler­den geç­me risk­le­ri­nin de diğer kadın­la­ra oran­la %73, kalp-damar has­ta­lık­la­rı­na bağ­lı ola­rak hayat­la­rı­nı kay­bet­me risk­le­ri­nin ise %37 ora­nın­da daha yük­sek oldu­ğu tes­pit edil­di. Çalış­ma­nın sonuç­la­rı­na göre mig­re­ni olan kadın­lar­da, olma­yan­la­ra göre kalp kri­zi ris­ki 1.4 kat, inme ris­ki 1.6 kat, bir kalp pro­se­dü­rü gerek­li­li­ği ris­ki 1.7 kat artı­yor. Daha da önem­li­si kalp damar has­ta­lık­la­rı­na bağ­lı ölüm ris­ki­nin bu kadın­lar­da 1.4 kat art­tı­ğı. Yapı­lan bir diğer çalış­ma­ya göre de; siga­ra içen, doğum kont­rol hapı kul­la­nan ve aura­lı mig­re­ni olan kadın­lar­da inme geçir­me ris­ki­nin 10 kat faz­la oldu­ğu tes­pit edil­miş. Dola­yı­sıy­la bu tür has­ta­la­ra inme ris­ki­ni artı­ra­cak siga­ra ya da doğum kont­rol hapı gibi fak­tör­ler­den uzak dur­ma­la­rı öneriliyor.

KOLES­TE­ROL İLAÇL­ARI RİSKİ AZALTIYOR

Mig­ren­li kişi­le­rin, özel­lik­le kar­di­yo­vas­kü­ler risk fak­tör­le­ri deni­len ve aynı zaman­da inme ris­ki açı­sın­dan da ortak risk fak­tör­le­ri olan; yük­sek koles­te­rol, yük­sek tan­si­yon, egzer­siz azlı­ğı, siga­ra içme, faz­la kilo ve yük­sek kan şeke­ri­ne kar­şı mut­la­ka daha sıkı önlem­ler alma­la­rı gerek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Prof. Dr. Yaşar Kütük­çü ve Dr. Ayşe­gül Kara­han Zor Örne­ğin koles­te­rol düşü­rü­cü ilaç­lar, aynı zaman­da damar­la­rı da hasa­ra kar­şı koru­ya­rak koro­ner damar tıka­nık­lık­la­rı ve inme ris­ki­ni daha da azal­tır ve koles­te­ro­lü bel­li bir sevi­ye­nin üstün­de olan kişi­le­rin bu ilaç­la­rı kul­lan­ma­sı koru­yu­cu bir görev üst­le­nir. Kilo ver­mek, siga­ra içme­mek ve diya­bet kont­ro­lü mig­re­ni olan kişi­ler­de daha da önem­li­dir. Özel­lik­le aile­sin­de kalp has­ta­sı olan­la­rın erken yaş­lar­dan iti­ba­ren bu risk­le­ri kont­rol altı­na alma­sı ve daha dik­kat­li olma­sı gere­ki­yor” açık­la­ma­sın­da bulun­du. Prof. Dr. Yaşar Kütük­çü Dr. Ayşe­gül Kara­han Zor

İlgili Haberler

Leave a Comment