Migren ataklarını rüzgar değil toz artırıyor

Prof. Dr. Ayşen Yücel

Mig­ren has­ta­la­rı­nın haya­tı­nı kâbu­sa çevi­ren atak­la­rı tetik­le­yen fak­tör­le­rin ara­sın­da mev­sim geçiş­le­ri de yer alı­yor. Bulan­tı, kus­ma, ışı­ğa ve sese aşı­rı duyar­lı­lık gibi belir­ti­ler ile her­han­gi bir baş ağrı­sın­dan fark­lı­la­şan mig­ren, hava­la­rın soğu­du­ğu şu gün­ler­de daha faz­la ken­di­ni gös­te­ri­yor. Mig­re­nin tek başı­na mev­sim­sel bir has­ta­lık olma­dı­ğı­nı söy­le­yen Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Algo­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Ayşen Yücel bazı has­ta­la­rın sıcak­tan bazı­la­rı­nın ise soğuk­tan olum­suz etki­len­di­ği­ni belir­te­rek mig­ren atak­la­rı­nın üç güne kadar süre­bil­di­ği­ni dile getirdi.
Nöro­lo­jik bir has­ta­lık olan mig­ren bir­çok dış  etken ile tetik­le­ne­bi­li­yor. Yiyecek ve içe­cek­ler­den, yaşam tar­zı­na kadar uza­nan lis­te­de mev­sim­sel deği­şik­lik­ler de yer alı­yor. Has­ta­lı­ğın sey­rin­de gün­lük hava deği­şik­lik­le­ri­nin bile etki­li ola­bil­di­ği­ni söy­le­yen Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Algo­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Ayşen Yücel, Has­ta­la­rın pek çoğu lodos­lu hava­lar­da mig­ren ata­ğı yaşa­dık­la­rı­nı belir­ti­yor. Ancak mig­ren ata­ğı sade­ce rüz­gâr, hava deği­şik­li­ği ya da basınç far­kı­nın yarat­tı­ğı etki­ler­le orta­ya çık­mı­yor” dedi.

Prof. Dr. Yücel bilim­sel çalış­ma­la­ra göre lodos­ta ağrı­yı tetik­le­ye­nin esin­ti değil, hava ile bir­lik­te taşı­nan toz­lar, çeşit­li par­ti­kül­ler ve kir­ler oldu­ğu­nu belirtti.

Mig­ren has­ta­la­rın­da bir fak­tör bey­ni tetik­le­di­ğin­de anor­mal bir dal­ga­lan­ma oluş­tu­ğu­nu bunun da beyin zarın­da ve damar­la­rın­da tep­ki­ye yol açtı­ğı­nı anla­tan Prof. Dr. Yücel Mig­re­ni olan kişi­de zaman zaman tek­rar­la­yan, çoğun­luk­la şid­det­li, tek taraf­lı, zonk­la­yı­cı, baş hare­ket etti­ril­di­ğin­de artan baş ağrı­sı olu­şu­yor” dedi.

Prof. Dr. Yücel mig­re­nin gene­tik temel­li bir has­ta­lık oldu­ğu­nu ancak bu gen­le­re sahip olma­nın mig­re­nin mut­la­ka orta­ya çıka­ca­ğı anla­mı­na gel­me­ye­ce­ği­ni belirt­ti. Kadın olmak, mig­re­nin görül­me ris­ki­ni üç kat artı­rı­yor” diyen Prof. Dr. Yücel, has­ta­lı­ğın kadın­lar­da en çok 30’lu yaş­lar­da orta­ya çık­tı­ğı­nı ve kadı­nın ilk doğu­mun­dan son­ra mig­ren­le tanış­ma­sı­nın da olduk­ça sık kar­şı­la­şı­lan bir durum oldu­ğu­nu söyledi.

YAŞAM KOŞUL­LA­RI DÜZENLENMELİ
Mig­re­ni tetik­le­yen fak­tör­ler ara­sın­da kadın­lar­da­ki hor­mon dal­ga­lan­ma­la­rı­nın da etki­li oldu­ğu­nu söy­le­yen Prof. Dr. Yücel, Bu durum adet döne­min­de atak yaşan­ma­sı­na ve kadı­nın o ay diğer tetik­le­yi­ci­le­re kar­şı daha duyar­lı olma­sı­na da yol açı­yor” diye konuştu.

Mig­re­nin her zaman bir uya­ran tara­fın­dan tetik­le­nen ancak aynı uya­ran tara­fın­dan her sefe­rin­de tetik­len­mek zorun­da olma­yan bir has­ta­lık oldu­ğu­nu anla­tan Prof. Dr. Yücel, Aynı kadın­da mev­sim deği­şik­li­ği gebe­lik­te sorun yarat­maz­ken, gebe­lik son­ra­sın­da tetik­le­yi­ci ola­bi­li­yor. Koşul­la­ra göre kişi­nin tetik­len­me eşi­ği düşü­yor­sa daha kolay tetik­le­ni­yor, eşik yük­se­li­yor­sa bu risk aza­lı­yor. Bir kişi için tek başı­na bir tetik­le­yi­ci yeter­li olur­ken, bir baş­ka­sı için iki tetik­le­yi­ci­nin bir ara­da olma­sı ata­ğı baş­la­ta­bi­li­yor. Kadın­lar­da en sık görü­len tetik­le­yi­ci fak­tör ise adet gör­me olu­yor” şek­lin­di konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment