Migren anne-çocuk ilişkisine büyük zarar veriyor

Prof. Dr. Necdet Karlı
Prof. Dr. Nec­det Karlı

GÜN­CEL / ŞUBAT 2016

Anne­de­ki kro­nik mig­ren çocuk­la­rın okul başa­rı­sı­nı düşü­yor, kolik ağrı­la­rı­nın daha faz­la görül­me­si­ne sebep olu­yor. Kro­nik mig­ren­li bir anney­le büyü­yen çocuk­lar yetiş­kin­lik­le­rin­de, psi­ko­lo­jik sorun­lar­la, kişi­lik ve durum bozuk­lu­ğuy­la kar­şı kar­şı­ya kalabiliyor.

Kro­nik mig­ren­li anne­ler ağrı ve diğer eşlik eden psi­ki­yat­rik tab­lo­lar nede­ni ile taham­mül­süz, sinir­li, sal­dır­gan, ile­ti­şi­mi zor ve kopuk bir hale gele­bi­li­yor. Bu da anne ve çocuk ile­ti­şi­mi­ni azal­tı­yor ve zor­laş­tı­rı­yor. Anne­nin sos­yal hayat­tan izo­le olma­sı çocu­ğun okul ve sos­yal duru­mu­nu takip etme­si­ni imkan­sız hale geti­ri­yor. Bu kopuk­luk çocu­ğun okul başa­rı­sı­nı olum­suz etki­li­yor, sos­yal iliş­ki­le­ri­ni zor­lu ve ola­sı­lık­la da daha başa­rı­sız bir süre­ce soku­yor. Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Nöro­lo­ji ABD Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Nec­det Kar­lı, özel­lik­le kro­nik mig­re­ni olan anne­le­rin çocuk­la­rıy­la olan iliş­ki­le­ri­nin bozul­ma­ma­sı için koru­yu­cu teda­vi yön­tem­le­ri­ni dene­me­le­ri­ni öneriyor.

Dün­ya Sağ­lık Örgütü’nün veri­le­ri­ne göre mig­ren dün­ya­da insan­la­rı etki­le­yen cid­di rahat­sız­lık­lar içe­ri­sin­de ilk 20’de yer alı­yor. Yal­nız kadın­lar dik­ka­te alın­dı­ğın­da ise bu has­ta­lık cid­di rahat­sız­lık­lar sıra­la­ma­sın­da ilk 10’a giri­yor. Ülke­miz­de 1865 yaş ara­sı kadın nüfu­su yak­la­şık 23 mil­yon, tah­min edi­len mig­ren­li kadın sayı­sı 4 mil­yo­nu buluyor.

700x304504_migren_1

Mig­ren­li anne­ler ken­di­le­ri­ni yeter­siz ve değer­siz hissediyor

Anne­ler çocuk­la­rı­na kar­şı olan sorum­luk­luk­la­rı­nı yeri­ne geti­re­me­yip, çocuk­la­rı­na ilgi ve sev­gi gös­te­re­me­yin­ce ken­di­ni suç­lu, yeter­siz ve değer­siz­his­set­ti­ği­ni söy­le­yen Kar­lı, Bir çok has­ta­mız bize özel­lik­le mig­re­nin çocuk­la­rı­na kar­şı bu şekil­de yan­sı­ma­sı­nın onla­rı en çok üzen durum oldu­ğu­nu söy­lü­yor. Bu durum dep­res­yo­nu tetik­le­ye­bil­di­ği gibi varo­lan dep­res­yo­nu da kötü­leş­ti­re­bi­li­yor. Süreç çocu­ğa yan­sı­yor ve gide­rek kötü­le­şen bir tab­lo ile kar­şı­la­şa­bi­li­yo­ruz” diyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment