Mide ilaçları erkeklerde kısırlık riskini üç kat artırıyor

Dr. Betül Görgen

Mide yan­ma­sı için kul­la­nı­lan ilaç­lar, genç erkek­ler­de kısır­lık ris­ki­ni üç kat artı­rı­yor. Bu ilaç­la­rı kul­la­nan erkek­ler­de sperm sayı­sı düşük­lü­ğü­ne daha faz­la rast­la­nı­yor. Çok sık kul­la­nır­sa­nız genç yaş­lar­da çocuk sahi­bi ola­ma­ma­nı­za sebep olabilir.

Kadın Has­ta­lık­la­rı Doğum ve Tüp Bebek Uzma­nı Op. Dr. Betül Gör­gen, sürek­li mide ila­cı kul­la­nan erkek­le­ri yakın­dan ilgi­len­di­ren bu önem­li sorun hak­kın­da şu bil­gi­le­ri ver­di: Lan­sop­ra­zol (Zop­rol caps), Omep­ra­zol (Losec, Pri­so­lec tb) etken mad­de­li ilaç­la­rın kul­la­nı­mı, düşük sperm sayı­sıy­la ilişkilidir.

Araş­tır­ma­la­ra göre, mil­yon­lar­ca insa­na reçe­te edi­len ve mide yan­ma­sı için kul­la­nı­lan bu ilaç­lar genç erkek­le­rin bir kıs­mın­da kısır­lı­ğa neden olu­yor. 20’li 30’lu yaş­lar­dan iti­ba­ren altı ay ve daha uzun sürey­le bu ilaç­la­rı kul­la­nan­lar­da düşük sperm sayı­sı­na rast­lan­ma ola­sı­lı­ğı üç kat daha faz­la. 2015 yılın­da sade­ce İngiltere’de (mide­de yapı­lan asit mik­ta­rı­nı azal­ta­rak mide yan­ma­sı ve ekşi­me gibi belir­ti­le­ri gide­ren) bu ilaç­lar 55 mil­yon kez reçe­te edildi.

Bu ilaç­la­rın mak­si­mum kul­la­nım süre­si dört haf­tay­ken, çoğu insan aylar­ca hat­ta yıl­lar­ca kul­lan­ma­ya devam edi­yor. Altı aydan daha kısa süre bu ilaç­la­rı kul­la­nan erkek­ler­de sperm sayı­sı olum­suz etki­len­mi­yor ancak altı aydan uzun süre kul­la­nan­lar­da düşük sperm sayı­sı­na rast­lan­ma sık­lı­ğın­da üç kat artış var. Yapı­lan test­ler bu azal­ma­nın hare­ket­li sperm sayı­sı­nı daha çok etki­le­di­ği­ni orta­ya koydu.

KALP KRİ­Zİ DE YAPABİLİYOR

Bu duru­ma neden olan ola­sı meka­niz­ma, ilaç­la­rın bağır­sak­lar­da­ki orta­mı değiş­ti­re­rek sağ­lık­lı sperm olu­şu­mun­da haya­ti öne­mi olan Vita­min B yeter­siz­li­ği­ne yol açma­sı ola­rak düşü­nül­mek­te­dir. Kısa süre­li kul­la­nım­lar­da vücut buna adap­te ola­bi­li­yor ama uzun süre­li kul­la­nım­da bozu­lan den­ge tek­rar kuru­la­ma­dı­ğın­dan Vita­min B eksik­li­ği orta­ya çıkı­yor. Bu neden­le, çok masum gibi görü­len bu tarz ilaç­la­rın gerek­li olma­dan kulak­tan dol­ma tav­si­ye­ler­le kul­la­nıl­ma­ma­sı ve mut­la­ka ilgi­li branş­tan dok­tor tara­fın­dan yazıl­ma­sı gerekmektedir.”

Op. Dr. Betül Gör­gen, bu ilaç­la­rın aynı zaman­da kalp kri­zi, felç ve böb­rek hasa­rı yap­ma potan­si­ye­li­ne sahip oldu­ğu­nu söz­le­ri­ne ekledi.

İlgili Haberler

Leave a Comment