Mide gribi salgın gibi

Doç. Dr. Bülent Değertekin

Son yıl­lar­da orta­ya çıkan kuş gri­bi ve domuz gri­bi­nin ardın­dan bu yıl mide gri­bi” baş gös­ter­di. Belir­ti­le­ri has­ta­lı­ğın etke­ni­ne ve kişi­nin diren­ci­ne göre deği­şen mide gri­bi, yal­nız­ca mide bulan­tı­sı belir­ti­si gös­te­re­bi­li­yor. Mide gri­bi­nin neden oldu­ğu mide bulan­tı­sı bula­şı­cı etki gös­te­ri­yor Uzman­lar, son dönem­de mide bulan­tı­sı belir­ti­siy­le gebe oldu­ğu­nu düşü­ne­rek dok­to­ra baş­vu­ran ancak mide gri­bi” teş­hi­siy­le has­ta­ne­den ayrı­lan çok sayı­da vaka yaşan­dı­ğı­nı belirt­ti. Bu yıl viral enfek­si­yon­la­rın kim­lik değiş­tir­di­ği­ni, geç­miş­te daha çok akın­tıy­la ken­di­ni gös­te­ren grip­le­rin yeri­ni mide ve bağır­sa­ğa yer­le­şen virüs­le­rin neden oldu­ğu mide gri­bi­ne bırak­tı­ğı­nı anla­tan Acı­ba­dem Anka­ra Has­ta­ne­si Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Uzma­nı Doç. Dr. Bülent Değer­te­kin, karın ağrı­sı şika­ye­tiy­le dok­to­ra baş­vu­ran her 3 kişi­den 1’inde mide gri­bi görül­dü­ğü­nü belirt­ti. Ani hava deği­şi­mi, asit­li içe­cek­ler, bilinç­siz­ce ağrı kesi­ci tüke­ti­mi, alkol ve stre­sin mide gri­bi­ne neden ola­bi­le­ce­ği­ni belir­ten Değer­te­kin, Mide gri­bi yal­nız­ca mide ve bağır­sak şika­yet­le­riy­le bir­lik­te görü­le­bil­di­ği gibi inf­lu­en­za virü­sü­nün neden oldu­ğu grip­te görü­len üst solu­num yolu şika­yet­le­riy­le de görü­le­bi­lir” diye konuştu.

BULA­ŞI­CI OLA­CA­ĞI­NI DÜŞÜNMÜYORLAR

Mide gri­bi­nin tıp­kı grip ve nez­le­de oldu­ğu gibi solu­num yoluy­la kişi­den kişi­ye bulaş­tı­ğı­nı belir­ten Değer­te­kin, mide bulan­tı­sı, ishal, kas ağrı­sı, karın ağrı­sı, yor­gun­luk gibi belir­ti­le­ri olan­la­rın hem iyi­leş­me süre­ci­nin hız­lan­ma­sı hem de has­ta­lı­ğın bulaş­ma­ma­sı için din­len­me­le­ri gerek­ti­ği­ni belirt­ti. Mide gri­bi­nin üst yolu­num yolun­da mey­da­na gelen akın­tı­lar­la bir­lik­te ger­çek­leş­me­di­ği durum­lar­da has­ta­la­rın bula­şı­cı olma endi­şe­si duy­ma­dı­ğı­nı belir­ten Değer­te­kin, Her­han­gi bir mide has­ta­lı­ğı oldu­ğu düşü­nü­lü­yor, bula­şı­cı­lık duru­mu ihmal edi­li­yor. Mide gri­bi­ne yaka­la­nan kişi­nin kul­lan­dı­ğı tuva­le­tin ayrı olma­sın­da yarar var. Yaş­lı­la­rın ve çocuk­la­rın daha kolay has­ta oldu­ğu düşü­nü­lür­se, özel­lik­le çocuk­la­rın oku­la git­me­me­si evde din­len­me­si gere­ki­yor” diye konuştu.

YAĞ­SIZ GIDA­LAR­LA BESLENMELİ

Mide gri­bin­de şika­ye­te göre rahat­la­tı­cı teda­vi­ler uygu­lan­dı­ğı­nı anla­tan Değer­te­kin, has­ta­lı­ğın kor­ku­tu­cu bir yanı olma­dı­ğı­nı ancak kişi 1 haf­ta­dır iyi­leş­me­miş­se dok­to­ra baş­vur­ma­sı gerek­ti­ği­ni söy­le­di. Mide gri­bin­de teda­vi­nin has­ta­nın şika­yet­le­ri­ne göre plan­lan­dı­ğı­nı söy­le­yen Değer­te­kin, Bes­len­me iyi­leş­me süre­cin­de büyük önem taşı­yor. Çay, kah­ve, siga­ra ve yağ­lı giye­cek­ler­den uzak durul­ma­sı­nı, bol su içil­me­si­ni ve pata­tes püre­si, muz, makar­na gibi yağ­sız gıda­la­rı ter­cih etme­le­ri­ni öne­ri­yo­ruz” diye konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment