Mide balonundan sonra pipet kullanılmamalı

Doç. Dr. Halil Coşkun
Doç. Dr. Halil Coşkun

GÜN­CEL / NİS­AN 2016

Obe­zi­te Cer­ra­hi­si Uzma­nı Doç. Dr. Halil Coş­kun, mide balo­nu ope­ras­yo­nu geçir­miş kişi­le­rin yap­ma­sı ve yap­ma­ma­sı gere­ken­le­ri anlattı: 

Tüke­ti­lecek yiyecek ve içe­cek­le­ri seçer­ken pro­te­in içe­ri­ği­nin yük­sek olma­sı­na, kar­bon­hid­rat ve yağ içe­ri­ği­nin düşük olma­sı­na, şeker ila­ve­siz ve şeker­siz olma­sı­na özen gösterilmeli.

Yemek sıra­sın­da sıvı tüke­til­mez. Katı ve sıvı gıda­la­rı tüke­tir­ken 30 daki­ka bek­len­me­li. Katı ve sıvı­yı bir­lik­te tüket­ti­ği­niz­de mide bulan­tı­sı, şiş­kin­lik ve yeter­siz pro­te­in alı­mı­na neden olmaktadır. 

Üç ana öğün ve 3 ara öğün tüke­til­me­li. Öğün atlanmamalı. 

Her öğü­nün­de ilk pro­te­in tüke­til­me­li. Mey­ve tüke­ti­mi son ter­cih olmalı. 

Yemek tüke­ti­lir­ken çok çiğ­nen­me­li. 2030 defa çiğ­ne­mek önemlidir. 

Yemek­le­ri hız­lı tüket­mek rahat­sız his­set­me­ye neden ola­bi­lir. Yemek­ler 2030 daki­ka­dan önce bitirilmemeli. 

Gün­lük kafe­in alı­mı­nı sınır­lan­dı­rıl­ma­lı. Kafe­in diüre­tik­tir ve dehid­re­tas­yo­na sebep ola­bi­lir. Kah­ve tüke­ti­mi gün­lük 2 fin­can ile sınır­lan­dı­rıl­ma­lı. Daha faz­la kah­ve tüke­ti­mi ülse­re neden ola­bi­lir. Kafe­in­siz kah­ve ter­cih edilebilir. 

Kar­bo­nat­lı içe­cek­ler­den uzak durul­ma­lı (soda, kola, gazoz gibi gaz­lı içecekler.) 

Pipet kul­la­nıl­ma­ma­lı. Pipet tek sefer­de çok hız­lı ve faz­la sıvı alma­nı­za neden ola­bi­lir. Mide­yi rahat­sız edebilir. 

Alkol­den kaçı­nıl­ma­lı. Alkol tüke­ti­mi kalo­ri alı­mı­nın art­ma­sı ve faz­la tüke­til­me­si duru­mun­da ülse­re neden olabilir. 

Vita­min ve mine­ral­ler dok­tor kont­ro­lün­de düzen­li kullanılmalı.

İlgili Haberler

Leave a Comment