Mevsimsel geçiş dönemlerinde apandisit çoklu halde görülebiliyor

GÜN­CEL / MAYIS 2016

Apan­di­sit acil müda­ha­le gerek­tir­me­si ve diğer bir­çok karın içi has­ta­lık­la karı­şa­bil­me­si nede­ni ile aile­le­rin kor­ku­lu rüya­la­rın­dan biri­dir. Nede­ni tam ola­rak orta­ya konu­la­ma­sa da bazı viral enfek­si­yon­lar, yeni­len mey­ve­le­rin çekir­dek­le­ri, kabız­lık nede­ni ile olu­şan sert kaka­la­rın, apen­diks adı­nı veri­len kör bağır­sa­ğın tıkan­ma­sı­na yol aça­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Liv Hos­pi­tal Çocuk Cer­ra­hi­si Uzma­nı Yrd. Doç. Dr. Şafak Kara­çay Bazı mev­sim­sel geçiş dönem­le­ri viral enfek­si­yon­lar açı­sın­dan önem­li­dir ve bu dönem­ler­de apan­dist­ler çok­lu hal­de görülebilir.

Sevin­di­ri­ci olan anti­bi­yo­tik ve sıvı teda­vi­sin­de kat edi­len mesa­fe ve aile­le­rin artık daha bilinç­li olma­sı nede­ni ile pat­la­mış apan­di­sit­le­rin sık­lı­ğı­nın geç­mi­şe kıyas­la olduk­ça azal­mış olma­sı­dır” diyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment