Metropol hastalıkları kol geziyor

Prof. Dr. Duy­gu Özol

Met­ro­pol­le­rin sun­du­ğu fır­sat­la­rı bir yana bıra­kıp büyük res­me bakıl­dı­ğın­da ise bam­baş­ka bir ger­çek orta­ya çıkı­yor: Met­ro­pol­ler­de yaşa­mak cid­di fizik­sel ve ruh­sal has­ta­lık­la­ra neden olu­yor. Medi­cal Park Anka­ra Has­ta­ne­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Duy­gu Özol, met­ro­pol­ler­de sık­lık­la görü­len İst­anb­ul bron­şi­ti” ve has­ta bina send­ro­mu” ile ilgi­li bil­gi­ler paylaştı.

İST­ANB­UL BRON­Şİ­Tİ”, HAS­TA BİNA SENDROMU” 

İst­anb­ul bron­şi­ti” ve has­ta bina send­ro­mu” gibi kav­ram­lar pek çok kişi için tanı­dık kav­ram­lar olma­ya­bi­lir. Fakat dönem dönem artan müz­min bir öksü­rük­ten (İst­anb­ul bron­şi­ti) ya da AVM’lere, pla­za­la­ra gir­di­ği­niz­de tıka­nan bir burun­dan bah­se­der­sek (Has­ta bina send­ro­mu) bu kav­ram­la­rı mut­la­ka tanı­ya­cak­sı­nız. Prof. Dr. Duy­gu Özol, İst­anb­ul bronşiti”nin büyük şehir­ler­de hava kir­li­li­ği­nin bir sonu­cu ola­rak orta­ya çık­tı­ğı­nı, has­ta bina sendromu”nun ise çalış­ma haya­tı­nın bir par­ça­sı hali­ne gelen pla­za ve AVM’lerde kol gez­di­ği­ni anla­tı­yor. Özol, bu has­ta­lık­la­rın nasıl orta­ya çık­tı­ğı ile ilgi­li şu bil­gi­le­ri veri­yor: İst­anb­ul Bron­şi­ti” de büyük şehir­le­rin kir­li hava­sın­dan kay­nak­la­nan, esas ola­rak kuru öksü­rük­le sey­re­den, gece­le­ri artıp uyku­dan uyan­dı­ran, bronş­la­rın aşı­rı duyar­lı­lı­ğın­dan orta­ya çıkan bir has­ta­lık. Özel­lik­le has­ta­lık daha çok çocuk ve kadın­la­rı etki­li­yor. Siga­ra içen kişi­ler­de bu belir­ti­ler daha ağır ve kalı­cı ola­bi­li­yor. Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü (WHO) ve Ulus­la­ra­ra­sı Kan­ser Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği de hava kir­li­li­ği­ni ağır kan­se­ro­jen mad­de ola­rak kabul edi­yor ve bunun akci­ğer kan­se­ri­ne yol açtı­ğı­nı vur­gu­lu­yor. Dün­ya­da her yıl 7 mil­yon, ülke­miz­de ise 29 bin kişi hava kir­li­li­ği­ne bağ­lı has­ta­lık­lar­dan haya­tı­nı kaybediyor.

AKIL­LI BİNALAR”DA TEMİZ HAVA YOK

Dış ortam­da­ki kir­li­lik­ten kaç­ma­ya çalı­şıl­dı­ğı zaman ise akıl­lı bina­lar” kav­ra­mıy­la kar­şı­la­şı­yo­ruz. Bu tür kapa­lı ortam­lar­da mer­ke­zi hava­lan­dır­ma sis­tem­le­ri kul­la­nıl­dı­ğı için içe­ri­de bulu­nan hava­nın sade­ce yüz­de 20’si yeni­le­ne­bi­li­yor. Bu da doğ­ru­dan akci­ğer­le­ri­mi­ze yan­sı­yor. Uzun süre­ler boyun­ca mer­ke­zi sis­tem­le soğu­tu­lup ısı­tı­lan bina­lar­da çalı­şan kişi­ler­de has­ta bina send­ro­mu” sap­ta­nı­yor. Has­ta bina send­ro­mu­nun en önem­li neden­le­ri ısı yalı­tı­mı­nın ön pla­na çık­tı­ğı bina­lar­da­ki yeter­siz hava­lan­dır­ma koşul­la­rı, kim­ya­sal ve mik­ro­bi­yal kir­li­lik. Has­ta bina send­ro­mu; belir­li bir iç ortam­day­ken orta­ya çıkan ve o ortam terk edil­dik­ten son­ra kay­bo­lan ve bina­da yaşa­yan kişi­le­rin çoğun­lu­ğu­nu etki­le­yen semp­tom­lar dizi­si­dir. Kro­nik yor­gun­luk, baş ağrı­la­rı, burun tıka­nık­lı­ğı gibi belir­ti­ler ile ken­di­ni gös­te­re­bi­lir. Bakı­mı kötü ve yeter­siz yapı­lan kli­ma­la­rın için­de biri­ken ve çoğa­lan man­tar spor­la­rı, polen ve bak­te­ri­ler; boğaz ve solu­num yolu has­ta­lık­la­rı­na neden olur.

İlgili Haberler

Leave a Comment