Metastatik meme kanseri hastalarının hayatını değiştirecek fikirler için çağrı

Pfi­zer, ben­ze­ri olma­yan bir tek­no­lo­jik yeni­lik yarış­ma­sıy­la her­ke­si metas­ta­tik meme kan­ser­li kadın­la­rın haya­tı­na renk kat­mak için fikir üret­me­ye çağı­rı­yor. Metas­ta­tik Meme Kan­ser­li Kadın­lar için Yeni­lik­çi Fikir­ler (Advan­cing Care for Pati­ents Living with mBC) isim­li bu yarış­ma kap­sa­mın­da, metas­ta­tik meme kan­se­riy­le yaşa­yan kadın­la­rın yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­ye yar­dım­cı ola­cak, tek­no­lo­ji­den ilham alan, yeni­lik­çi ve anlam­lı çözüm­le­rin geliş­ti­ril­me­si hedef­le­ni­yor. Bu hede­fe uygun başa­rı­lı fikir­le­re top­lam 250.000 dolar fon sağ­la­na­cak, baş­vu­ru­lar için son gün ise 20 Ocak 2017.

Başa­rı­lı fikir­le­re top­lam 250.000 dolar fon sağlanacak:

Metas­ta­tik Meme Kan­ser­li Kadın­lar için Yeni­lik­çi Fikir­ler yarış­ma­sı, geçen yıl İleri Evre Meme Kan­se­ri Üçün­cü Ulus­la­ra­ra­sı Kon­sen­süs Kon­fe­ran­sı (ABC3) kap­sa­mın­da Pfi­zer Onko­lo­ji tara­fın­dan, Avru­pa Onko­lo­ji Oku­lu (ESO) ile işbir­li­ği için­de yayın­la­nan İleri Evre/Metastatik Meme Kan­se­rin­de Glo­bal Durum: 20052015 On Yıl­lık Dönem Rapo­ru­’n­da tanım­la­nan, bakım ve des­tek konu­la­rın­da­ki eksik­lik­le­rin kar­şı­lan­ma­sı­na yar­dım­cı olmak üze­re tasarlandı.

Baş­vu­ru­la­rın değer­len­dir­me­si üç a şama­da yapı­la­cak. Değer­len­dir­me sonu­cun­da yarı fina­list, fina­list ve birin­ci olmak üze­re dere­ce­ye giren üç pro­je­ye top­lam 250.000 dolar fon sağ­la­na­cak. Birin­ci gelen pro­je­nin ödü­lü ise 100.000 dolar. Yarış­ma­ya katıl­mak için dün­ya­nın her yerin­den kuru­luş­lar, 18 yaş üstü birey­ler veya en az iki kişi­den olu­şan grup­la­rın fikir­le­ri­ni 20 Ocak 2017’ye kadar www.AdvancingMBCPatientCare.com adre­si­ne gön­der­me­le­ri gerekiyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment