Mesane kanserinde dünyanın çok önündeyiz

Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Üro­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si ve Üro­on­ko­lo­ji Der­ne­ği Üye­si Yrd. Doç. Dr. İlk­er Tinay, mesa­ne kan­se­ri­nin, tüm dün­ya­da­ki erkek nüfus­ta rast­la­nan kan­ser­ler ara­sın­da 7’nci, her iki cin­si­yet bir­lik­te değer­len­di­ril­di­ğin­de en sık rast­la­nan kan­ser­ler için­de 11’inci, Sağ­lık Bakan­lı­ğı­nın Sağ­lık İst­at­ist­ikl­eri Yıllığı’na göre Türkiye’deki erkek nüfus­ta sap­ta­nan kan­ser­ler ara­sın­da yüz­de 8’lik oran­la 3’üncü sıra­da yer aldı­ğı­nı kaydetti.

Dün­ya gene­lin­de mesa­ne kan­se­ri­ne rast­lan­ma sık­lı­ğı her 100 bin kişi­de 9 kişi ola­rak bil­di­ri­lir­ken, Türkiye’de bu ora­nın yıl­lar için­de artış gös­ter­di­ği­ni ve 2013’e ait son veri­le­re göre de bu değe­rin 21 kişi ola­rak bil­di­ril­di­ği­ni akta­ran Tinay, Has­ta­la­rın nere­dey­se yarı­sın­da siga­ra kul­la­nı­mı bu has­ta­lı­ğa neden olmak­ta­dır ve tütün ürün­le­ri tüke­ten­ler, kul­lan­ma­yan­la­ra göre mesa­ne kan­se­ri geli­şi­mi açı­sın­dan 6 kat daha faz­la risk altın­da­dır­lar” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment