Merdiven çık beynin yaşlanmasın!

HAZİ­R­AN 2016

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bilim­le­ri Fakül­te­si Fiz­yo­te­ra­pi ve Reha­bi­li­tas­yon Bölüm Baş­ka­nı Doç. Dr. Def­ne Kaya, her gün mer­di­ven çıkan kişi­le­rin beyin yaşı­nın yaşıt­la­rı­na göre bir yaş daha genç oldu­ğu­nu söy­le­di. Doç. Dr. Kaya, şöy­le konuş­tu: Yeni çalış­ma­lar mer­di­ven çık­ma­nın bey­ni­mi­zi de genç tut­tu­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. 19 ila 79 yaş­la­rı ara­sın­da bulu­nan 331 sağ­lık­lı eriş­kin üze­rin­de çalı­şan bilim insan­la­rı fizik­sel akti­vi­te­nin bey­ni genç tuta­rak hem biyo­lo­jik yaşı (bede­ni­ni­zin için­de bulun­du­ğu ger­çek yaş) hem de kro­no­lo­jik (tak­vim) yaşı olum­lu etki­le­ye­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­di­ler. Çalış­ma­da her gün mer­di­ven çıkan kişi­le­rin beyin yaşı­nın yaşıt­la­rı­na göre bir yaş daha genç oldu­ğu bulun­muş­tur. Yazar­lar eği­ti­min de beyin yaşı­nı bir yaş genç­leş­tir­di­ği­ni vur­gu­la­mak­ta­dır. Okul çağın­da hem oku­yan hem de mer­di­ven kul­la­nan genç­le­rin ile­ri yaş­la­rın­da beyin yaş­la­rı­nın yaşıt­la­rı­na göre genç olma­sı­nın baş­ta buna­ma olmak üze­re çok sayı­da has­ta­lı­ğı önle­di­ği vurgulanmaktadır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment