Merck’ten Bilime merak, çevreye duyarlılık” hareketi

MERCSEK­TÖR / NİS­AN 2016

Merck, SPARK sos­yal sorum­lu­luk pro­je­si ile genç­le­ri bili­me teş­vik edi­yor. Glo­bal çap­ta yürü­tü­len SPARK pro­je­si­nin Tür­ki­ye aya­ğın­da, gönül­lü Merck Tür­ki­ye çalı­şan­la­rı, pro­je­nin ilk aşa­ma­sın­da Bey­koz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Lisesi’nde 240 öğren­ci­ye, ikin­ci aşa­ma­sın­da ise Özel İkit­elli OSB Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Lisesi’nde 260 öğren­ci­ye eği­tim ver­di. Gele­ce­ğin yetiş­kin­le­rin­de bili­me ilgi uyan­dır­ma­yı amaç­la­yan eği­tim­ler son­ra­sın­da, bir­lik­te ağaç diki­le­rek çev­re­ye duyar­lı­lık bilin­ci de aşılandı.

İlgili Haberler

Leave a Comment