Merck’in Sen de Söyle” kampanyasına ödül

Merck Türkiye Genel Müdürü Şehram Zayer (solda) Sağlık Gönüllüleri Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Engiz
Merck Tür­ki­ye Genel Müdü­rü Şeh­ram Zayer (sol­da) Sağ­lık Gönül­lü­le­ri Tür­ki­ye Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Oğuz Engiz

TEM­MUZ 2016

Merck, baş ve boyun kan­ser­le­ri­ne dair bilinç­len­dir­me ve far­kın­da­lık yarat­ma­yı amaç­la­yan Sen de Söy­le” sos­yal med­ya pro­je­si ile Sağ­lık Gönül­lü­le­ri Tür­ki­ye tara­fın­dan Sağ­lık Ala­nın­da Sos­yal Sorum­lu­luk­la­rı­nı En İyi Yeri­ne Geti­ren Kuru­luş” ödü­lü­ne layık görüldü. 

Merck Tür­ki­ye Genel Müdü­rü Şeh­ram Zayer, düzen­le­nen ödül töre­nin­de 350 yıl­lık tari­hi ile dün­ya­nın en eski ilaç ve kim­ya şir­ke­ti olan Merck, gelecek yıl­la­ra ken­di çalış­ma alan­la­rın­da iddi­alı bir bilim ve tek­no­lo­ji fir­ma­sı ola­rak güven­le iler­le­mek­te­dir. Sos­yal sorum­lu­luk, bir şir­ket gele­ne­ği ve gerek lokal gerek­se glo­bal şir­ket stra­te­ji­mi­zin bir par­ça­sı­dır. Bu ödü­lü fir­mam ve eme­ği geçen tüm ekip arka­daş­la­rım adı­na alı­yo­rum” dedi. 

Ödü­le layık görü­len Sen de Söy­le!” kam­pan­ya­sı, Avru­pa Baş ve Boyun Top­lu­lu­ğu (EHNS)’in Make Sen­se Cam­pa­ign” slo­ga­nıy­la yürüt­tü­ğü ve glo­bal ola­rak Merck’in koşul­suz des­te­ğiy­le üçün­cü kez düzen­len­di. Kam­pan­ya­nın Tür­ki­ye aya­ğın­da, sos­yal med­ya­da yan­kı uyan­dır­mak ve bilinç oluş­tu­rul­mak amaç­lan­dı. Baş boyun kan­ser­le­ri­ne dik­kat çeken kam­pan­ya­ya, Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği, Türk Kulak Burun Boğaz Der­ne­ği, Türk Rad­yas­yon Onko­lo­ji­si Der­ne­ği ve Sağ­lık Bakan­lı­ğı Tür­ki­ye Halk Sağ­lı­ğı Kuru­mu Kan­ser Savaş Daire Baş­kan­lı­ğı des­tek verdi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment