Merck tek marka altında toplandı

Merck Türkiye Genel Müdürü Şehram Zayer
Merck Tür­ki­ye Genel Müdü­rü Şeh­ram Zayer

OCAK 2016

İlaç endüst­ri­si­nin önde gelen bilim ve tek­no­lo­ji şir­ke­ti Merck, yeni­le­nen mar­ka kim­li­ği­ni haya­ta geçir­di. Gör­sel­li­ği­ni kök­lü şekil­de değiş­ti­ren Merck, Bir­le­şik Dev­let­ler ve Kana­da dışın­da, Merck ola­rak tek bir kim­lik altın­da faali­yet gös­te­re­ce­ği­ni açıkladı.

Merck, son 10 yıl için­de kök­lü bir deği­şim­den geç­ti” diyen İcra Kuru­lu Baş­ka­nı ve CEO Karl-Lud­wig Kley, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: Gele­nek­sel bir kim­ya­sal ve ilaç teda­rik­çi­sin­den glo­bal bir tek­no­lo­ji şir­ke­ti­ne dönüş­tük. Bugün, son dere­ce uzman­laş­mış oldu­ğu­muz biyo­far­ma, yaşam bilim­le­ri ve yük­sek tek­no­lo­ji­li mal­ze­me­ler iş kol­la­rı­mı­zın eşsiz bile­şi­mi ile sağ­lık ve diji­tal­leş­me gibi glo­bal mega trend­le­ri des­tek­le­me­ye yöne­lik çözüm­ler suna­bi­lecek bir konum­da­yız. Mar­ka kim­li­ği­mi­zin tama­men elden geçi­ril­me­si ile de, bu yeni yönü­mü­zü müş­te­ri­le­ri­miz, iş ortak­la­rı­mız ve potan­si­yel çalı­şan­la­rı­mı­za akta­rı­yo­ruz. Gün­cel­li­ği­ni yitir­miş özel­lik­ler­den kur­tul­duk; artık genç ve dik­kat çeki­ci ima­jı­mı­za odaklanacağız.”

Can­lı ve enerjik!”

Yeni mar­ka tasa­rı­mı­nın haya­ta geçi­ril­me­si ile ilgi­li bil­gi veren Merck Tür­ki­ye Genel Müdü­rü Şeh­ram Zayer ise Şir­ke­ti­miz ener­jik bir bilim ve tek­no­lo­ji şir­ke­ti kon­sep­tin­den yola çıka­rak, ilha­mı­nı mik­ros­kop altın­da görü­len renk­li ve çok yön­lü biçim­ler­den alan yeni bir kurum­sal kim­lik lans­ma­nı yap­mış­tır.” dedi ve söz­le­ri­ne, Bu deği­şim, şir­ke­ti­mi­zin Fit for 2018’ stra­te­jik dönü­şüm ve büyü­me prog­ra­mı­nın önem­li bir par­ça­sı­nı oluş­tu­ru­yor.” şek­lin­de devam etti.

Yeni mar­ka tasa­rı­mı­nın haya­ta geçi­ril­me­si ile daha önce bağım­sız olan işti­rak mar­ka­la­rı Merck Sero­no ve Merck Mil­li­po­re da orta­dan kal­dı­rı­la­cak. Gele­cek­te, Merck Sero­no, Merck’in Sağ­lık Hiz­met­le­ri iş kolu, Merck Mil­li­po­re ise Merck’in Yaşam Bilim­le­ri iş kolu ola­rak faali­yet gös­te­recek. Tek Merck vur­gu­su aynı zaman­da ken­di­ne daha faz­la güve­nen ve daha net bir ses tonu ile kurum­sal kim­li­ği­ni orta­ya koyan Merck’in karak­te­ri­ni yan­sı­tı­yor. Ayrı­ca, bilim­sel merak ile araş­tır­ma­ya duyu­lan tut­ku­nun hakim oldu­ğu yak­la­şık 350 yıl­lık kül­tü­rün sağ­la­dı­ğı gurur ile bütünleşiyor.

ABD ve Kanada’da farklı!

Merck, glo­bal ola­rak Merck isim ve mar­ka­sı­nın hak­la­rı­nı elin­de tutu­yor. Bunun tek istis­na­sı­nı ise Bir­le­şik Dev­let­ler ve Kana­da oluş­tu­ru­yor. Bun­dan dola­yı da, şir­ket her iki ülke­de biyo­far­ma iş kolun­da EMD Sero­no, yük­sek tek­no­lo­ji­li mal­ze­me­ler iş kolun­da EMD Per­for­man­ce Mate­ri­als ve tamam­la­nan Sig­ma-Ald­rich satın alma­sıy­la yaşam bilim­le­ri iş kolun­da Mil­li­po­re­Sig­ma ola­rak faali­yet­le­ri­ni sürdürecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment