Merck Serono Türkiye Onkoloji Ekibi’ne Üstün Başarı Ödülü

Merck Sero­no Tür­ki­ye Onko­lo­ji Ekibi’nin Sapphire’de ger­çek­leş­tir­di­ği Kolon Kan­se­ri­ne Kar­şı Hare­ke­te Geçin!” pro­je­si­nin başa­rı­sı ulus­la­ra­ra­sı yan­kı uyan­dır­dı. Kolon Kan­se­ri­ne Kar­şı Hare­ke­te Geçin!” pro­je­si, fir­ma­nın glo­bal mer­ke­zi tara­fın­dan Üstün Başa­rı Ödülü’ne layık görüldü.
Merck Sero­no Tür­ki­ye Onko­lo­ji Eki­bi, Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği, Türk Kolon ve Rek­tum Cer­ra­hi­si Der­ne­ği, TC. Sağ­lık Bakan­lı­ğı Kan­ser­le Savaş Daire­si Baş­kan­lı­ğı ile bir­lik­te Kolon Kan­se­ri­ne Kar­şı Hare­ke­te Geçin” slo­ga­nı ile, kolon kan­se­ri has­ta­lı­ğı hak­kın­da, kamu­oyu­nu bilinç­len­dir­mek, düzen­li sağ­lık tara­ma­la­rı ve erken teş­his ile önle­ne­bi­lir bir has­ta­lık oldu­ğu­nu kamu­oyu­na duyur­mak ama­cıy­la, 24 Nisan 2011 tari­hin­de, Tür­ki­ye ve Avrupa’nın en yük­sek bina­sı olan Sapphire’de bir koşu ger­çek­leş­tir­miş­ti. Hekim­ler­den, has­ta­lar­dan, has­ta yakın­la­rın­dan ve gönül­lü­ler­den olu­şan yak­la­şık 100 kişi­lik bir grup, İst­anb­ul Sapphire’in mer­di­ven­le­rin­den en üst kata çıkmışlardı.
Kan­ser konu­sun­da top­lum­da far­kın­da­lık yara­ta­rak kamu­oyu­nun bilinç­len­di­ril­me­si­ni sağ­la­yan pro­je­nin Tür­ki­ye gene­lin­de­ki başa­rı­sı­nı takip eden Merck Serono’nun glo­bal mer­ke­zi, Tür­ki­ye Onko­lo­ji Ekibi’ne, bu prog­ra­mı geliş­tir­me ve uygu­la­ma süre­cin­de ser­gi­le­di­ği lider­lik yak­la­şı­mı için Üstün Başa­rı Ödü­lü verdi.
Pro­je­nin bu yıl ve önü­müz­de­ki yıl­lar­da devam ede­ce­ği­ni söy­le­yen Merck Sero­no Tür­ki­ye Onko­lo­ji Bölü­mü Direk­tö­rü Bel­ma Kur­doğ­lu, Ama­cı­mız hal­kı­mı­zı kan­ser konu­sun­da bilinç­len­dir­mek ve kan­ser­den korun­ma, kan­se­rin önlen­me­si ve kan­ser vaka­la­rı­nın erken evre­ler­de yaka­lan­ma­sı­na yöne­lik tara­ma prog­ram­la­rı­nın, kan­ser­le müca­de­le­de kat­kı­la­rı­nın çok önem­li oldu­ğu­nu vur­gu­la­mak. Pro­je­nin başa­rı­sı­nın ülke dışın­da da değer kazan­ma­sı ve örnek alın­ma­sı bizim için çok önem­li” diye konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment