Merck çalışanlarına diyabet taraması

DİYABET/ ARA­LIK 2015

Her yıl 14 Kasım’da kut­la­nan Dün­ya Diya­bet Günü’ne özel çalı­şan­la­rı­na şeker tara­ma­sı yap­tı­ran Merck, diya­bet has­ta­lı­ğı­na dik­kat çek­ti. Diya­be­tin belir­ti­le­ri ve teda­vi­siy­le ilgi­li bil­gi­len­dir­me­nin de yapıl­dı­ğı şir­ket içi etkin­li­ğe Merck çalı­şan­la­rı katıl­dı. Dün­ya Diya­bet Haf­ta­sı çer­çe­ve­sin­de düzen­le­nen etkin­lik­te, has­ta­lık­la müca­de­le konu­sun­da hazır­lan­mış sunum ve pos­ter­ler­le sağ­lık­lı yaşam tar­zı­nın benim­sen­me­si­nin bir kez daha altı çizil­di. Etkin­li­ğe katı­lan­la­ra, açlık kan şeke­ri tara­ma­sı son­ra­sın­da sağ­lık­lı atış­tır­ma­lık­lar­dan olu­şan kah­val­tı ikra­mı yapıl­dı. Kah­val­tı son­ra­sın­da Mobil Sağ­lık stant­la­rın­da tok­luk kan şeke­ri ölçüm­le­ri de yapıldı.

IMG_4795

Merck Tür­ki­ye Genel Müdü­rü Şeh­ram Zayer: Diya­be­te kar­şı sağ­lık­lı bes­len­me ve egzersiz!”

Diya­bet hak­kın­da önem­li bil­gi­ler veren Merck Tür­ki­ye Genel Müdü­rü Şeh­ram Zayer Dünya’da her 11 kişi­den biri diya­bet has­ta­sı. Diya­be­ti olan her 2 kişi­den 1’i bunu bil­mi­yor. Diya­bet­le müca­de­le­de ilk ola­rak yaşam tar­zı­mız­da deği­şik­lik yap­ma­mız gere­ki­yor. Sağ­lık­lı bes­len­me ve egzer­siz ile diya­be­ti engel­le­mek müm­kün.” dedi.

MERCK_LOGO_RBLUE_4C

Etkin­lik sıra­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len medi­kal sunum­da tüm etkin­lik katı­lım­cı­la­rı­na diya­bet hak­kın­da bil­gi veril­di. Katı­lım­cı­lar gönül­lü Merck elçi­le­ri ola­rak diya­bet­siz sağ­lık­lı yaşam bilin­ci­ni çev­re­le­ri­ne yay­mak iste­dik­le­ri­ni belirt­ti­ler. Medi­kal Danış­man Dr. Özlem Polat tara­fın­dan yapı­lan sunum­da dün­ya­da diya­bet ve pre­di­ya­bet­li has­ta ora­nı­nın hız­la art­tı­ğı, bu artı­şın özel­lik­le Tür­ki­ye için daha hız­lı oldu­ğu, diya­be­tin belir­ti­le­ri ve teda­vi­si ile ilgi­li bil­gi­le­rin yanı sıra özel­lik­le diya­be­tik döne­me geç­me­den önce orta­ya çıkan pre­di­ya­bet hak­kın­da da önem­li bil­gi­ler pay­la­şıl­dı. Pre­di­ya­be­tik dönem­de yapı­la­cak yaşam tar­zı deği­şik­lik­le­ri ve dok­to­ra danı­şı­la­rak alı­na­bi­lecek ilaç­lar­la, diya­be­tik döne­me geç­me ris­ki­nin belir­gin şekil­de düşü­rü­le­bil­di­ği üze­rin­de duruldu.

İlgili Haberler

Leave a Comment