Merck, ASCO’da kanser tedavisindeki son gelişmeleri sundu

Merck Türkiye Genel Müdürü Şehram Zayer
Merck Tür­ki­ye Genel Müdü­rü Şeh­ram Zayer

EKİM 2015

Merck, Ame­ri­kan Kli­nik Onko­lo­ji Derneği’nin yıl­lık top­lan­tı­sı olan ASCO’da, özel­lik­le teda­vi­si zor olan kan­ser­ler­le ilgi­li yap­tı­ğı araş­tır­ma­la­rın veri­le­ri­ni sun­du. Şir­ket, has­ta­la­rın hayat­ta kal­ma süre­le­ri­nin uza­ma­sı­na yar­dım­cı ola­cak teda­vi­ler bul­ma hede­fi­ne yöne­lik çalış­ma­lar yap­tı­ğı­nı açıkladı.

Bu yıl Şikago’da ger­çek­le­şen ve dün­ya çapın­da­ki en büyük onko­lo­ji kong­re­si olma özel­li­ği taşı­yan ASCO, 30.000’den faz­la onko­log, bir­çok has­ta der­ne­ği ve onlar­ca basın men­su­bu­nu ağır­la­dı. 51. yıl­lık top­lan­tı­da, Merck’in biyo­far­ma­sö­tik şir­ke­ti Merck Serono’da Küre­sel Araş­tır­ma ve Geliş­tir­me Baş­ka­nı olan Luci­ano Ros­set­ti bazı açık­la­ma­lar­da bulun­du. Roset­ti Has­ta­lar açı­sın­dan anlam­lı bir fark yarat­mak ama­cıy­la yumu­şak doku sar­kom­la­rı ve mer­kel hüc­re kar­si­no­mu gibi teda­vi­si zor kan­ser­le­ri aydın­lat­ma­ya odak­lan­dık. ASCO 2015’te sun­du­ğu­muz veri­ler, bu kan­ser tür­le­ri için yeni, fark­lı­laş­mış teda­vi­ler geliş­ti­re­bil­mek ama­cıy­la şir­ket içi uzman­lı­ğı­mı­zı ve bece­ri­le­ri­mi­zi, stra­te­jik işbir­lik­le­ri­miz­le bir­leş­ti­re­rek ino­vas­yon sağ­la­ma­ya duy­du­ğu­muz bağ­lı­lı­ğın gös­ter­ge­si­dir” dedi.

Merck ve Pfizer’den işbirliği

Merck ve Pfi­zer, 2014 yılı Kasım ayın­da immü­no-onko­lo­ji ala­nın­da işbir­li­ği için bir anlaş­ma­ya var­dık­la­rı­nı duyur­muş­lar­dı. Bu anlaş­ma­nın bir par­ça­sı ola­rak her iki şir­ket, Merck tara­fın­dan keş­fe­di­len, geliş­ti­ri­len ve araş­tır­ma süre­ci devam eden anti-PD-L1 anti­ko­ru ave­lu­ma­bın teda­vi edi­ci potan­si­ye­li­ne odak­la­nan 20 yük­sek önce­lik­li immü­no-onko­lo­ji kli­nik araş­tır­ma prog­ra­mı için işbir­li­ği yapa­cak­la­rı­nı açıkladılar. 

Araş­tır­ma­lar gene­ti­ğe odaklandı 

Merck Tür­ki­ye Genel Müdü­rü Şeh­ram Zayer, konuy­la ilgi­li şu bil­gi­le­ri ver­di: Günü­müz­de artık kan­se­rin gene­tik özel­lik­le­ri teda­vi­yi yön­len­dir­me­ye baş­la­dı. Bu gene­tik deği­şik­lik­ler ve teda­vi­yi belir­le­yecek mutas­yon­la­rın var­lı­ğı­nı keş­fet­mek için araş­tır­ma-geliş­tir­me­nin öne­mi­ni daha da artır­dı. Bu alan­da­ki geliş­me­ler­le kan­ser has­ta­la­rı­na daha olum­lu bir bakış açı­sı sağ­la­ya­bi­lir duru­ma gel­dik. Henüz kar­şı­lan­ma­mış has­ta ihti­yaç­la­rı­na odak­la­na­rak, has­ta­la­rın yaşam kali­te­si­ni ve süre­si­ni uzat­mak için tüm gücü­müz­le çalış­ma­la­rı­mı­za devam ediyoruz.”

İlgili Haberler

Leave a Comment