Mentocap Hidrojel Flaster Cool

EMBİL İlaç Sana­yii Ltd. Şti. kas ağrı­la­rı ve ezil­me­le­ri duru­mun­da kul­la­nı­lan ürü­nü Men­to­Cap hid­ro­je­l­’i piya­sa­ya ver­di. Men­to­Cap Flas­ter, flas­ter %5 men­tol, poli­sor­bat 80, titan­yum diok­sit, gli­se­rin, kaolin, sod­yum poli­ak­ri­lat, poli­ak­ri­lik asit, sod­yum kar­bok­si­me­til­se­lü­loz, tar­ta­rik asit, metil akrilat/2‑etilheksil akri­lat kopo­li­me­ri, su içermektedir.
Men­to­Cap Flas­ter, hafif anal­je­zik ve serin­le­ti­ci özel­lik­li­dir. Etkin mad­de cilt­ten emi­lip, kan sir­kü­las­yo­nu­nu uya­rır, rahat­la­ma­yı hızlandırır.
Art­rit, kas geril­me­si, ezil­me ve bur­kul­ma ile sey­re­den kas ve eklem ağrı­la­rı, boyun, omuz ve bel ağrı­la­rı­nın gide­ril­me­sin­de teda­vi­ye yar­dım­cı ola­rak kullanılır.
Ürü­nün içe­ri­sin­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi biri­ne aşı­rı duyar­lı­lı­ğı oldu­ğu bili­nen birey­ler­de, yara­lı, hasar­lı ve has­sas cilt­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sıcak su tor­ba­sı gibi uygu­la­ma­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Yal­nız hari­cen kul­la­nı­lır. Göz­le­re ve muko­za­la­ra uygulanmamalıdır.
Geniş Bil­gi İçin: Embil İlaç Sana­yii Ltd. Şti. Tel: (0212) 365 93 30

İlgili Haberler

Leave a Comment