Menopozdaki kadınların yarısı idrar kaçırıyor

Prof. Dr. Oktay Demirkesen
Prof. Dr. Oktay Demirkesen

ÜRO­LO­Jİ / TEM­MUZ 2016

Çev­re­miz­de­ki her 5 kadın­dan biri idrar kaçır­ma soru­nu yaşı­yor. Kadın­la­rın fizik­sel ve sos­yal haya­tı­nı önem­li ölçü­de etki­le­yen bu has­ta­lık­la ilgi­li bili­nen­le­rin çok az ya da yan­lış olma­sı ise etki­si­ni 10 kata kadar çıkarabiliyor. 

2003 yılın­dan bu yana işlev­sel üro­lo­ji ve kadın üro­lo­ji­sin­de çalış­ma­lar yapan Kon­ti­nans Der­ne­ği, kadın­la­rın bilinç düze­yi­ni artır­mak için Pem­be Tuva­let Projesi’ni haya­ta geçir­di. İstanbul’dan baş­la­yan pro­je­nin bil­gi­len­dir­me ara­cı Pem­be WC Bus”, top­lam 17 ilden geçe­rek İzm­ir, Antal­ya, Kon­ya, Ada­na, Gazi­an­tep, Sam­sun, Eski­şe­hir, Anka­ra ve Edirne’deki durak­la­rın­da 3 bin kadı­na ulaştı. 

Pem­be Tuva­let Projesi’nin sonuç­la­rı­nın açık­lan­dı­ğı top­lan­tı­da konu­şan Kon­ti­nans Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Oktay Demir­ke­sen, idrar kaçır­ma­nın çok yay­gın ve cid­di bir has­ta­lık oldu­ğu­na ancak kadın­la­rın yete­rin­ce önem­se­me­di­ği­ne dik­kat çek­ti: Sanı­la­nın aksi­ne Türkiye’de kadın­la­rın idrar kaçır­ma sık­lı­ğı erkek­le­re naza­ran 4 kat daha faz­la. Her beş kadın­dan biri­nin de bu has­ta­lı­ğa sahip olma­sı ne den­li cid­di oldu­ğu­nun bir gös­ter­ge­si. Meno­poz­da­ki kadın­la­rın yüz­de 50’si, doğur­gan­lık çağın­da­ki kadın­la­rın ise yüz­de 30’u deği­şik dere­ce­le­re idrar kaçı­rı­yor. İdr­ar kaçı­ran kadın­la­rın yüz­de 80’ine yakı­nı bu duru­mu yaş­lan­ma ve doğum yap­ma­nın doğal bir sonu­cu ola­rak görü­yor. Gül­me, öksür­me, hap­şır­ma, ağır­lık kal­dır­ma ya da egzer­siz gibi akti­vi­te­ler sıra­sın­da has­ta­nın iste­me­den idrar kaçır­ma­sı da kadın­lar­da en sık görü­len idrar kaçır­ma şekli.”

pembe-1

HAS­TA­LIK OLDU­ĞU­NU BİLMİYORLAR

Teda­vi edi­le­bi­lir bir has­ta­lık olma­sı­na rağ­men, idrar kaçır­mak­tan utan­ma duy­gu­su­nun dok­to­ra gidil­me­si­ni engel­le­di­ği­ni belir­ten Demir­ke­sen, Pem­be WC Bus ile Tür­ki­ye çapın­da kadın­la­ra ulaş­ma imka­nı­na sahip olduk­la­rı­nı söy­le­di: İstanbul’dan Gaziantep’e uza­nan eği­tim­le­ri­mi­ze katı­lan kadın­la­rın yaş­la­rı 30 ve 80 ara­sın­da deği­şi­yor. Sık­lık­la görü­len şikâ­yet­le­ri ise stres tip idrar kaçır­ma ve sıkış­ma tip idrar kaçır­ma­nın bera­ber oldu­ğu durum. Kadın­la­rın sos­yal hayat­la­rı­nı nega­tif yön­de etki­le­yen bu has­ta­lık, yete­rin­ce önem­sen­mi­yor ve çoğu ken­di ken­di­ne çöz­me­ye çalı­şı­yor. Kadın idrar kaçır­ma polik­li­ni­ği ve kadın üro­lo­ji­si ile ilgi­le­nen üro­log­la­rın oldu­ğu dahi bilin­mi­yor. Pem­be WC Bus, bu amaç­la yola çık­tı ve 3 bin kadı­na idrar kaçır­ma­nın teda­vi edi­le­bi­lir bir has­ta­lık oldu­ğu konu­sun­da bil­gi­ler verdi.”

İlgili Haberler

Leave a Comment