Mene Health Group’dan stratejik hamle!

Mene BioPark atılı­mı ile Tür­ki­ye kli­nik araş­tır­ma­lar­da biyo­tek­no­lo­jik döneme hazır!

2002 yılın­dan bu yana ilaç ve tıbbi cihaz endüst­ri­le­ri için kli­nik araş­tır­ma ala­nında enteg­re çözüm­ler sunan sektör lide­ri Mene Health Gro­up, tüm hiz­met­le­ri­ni bir ara­ya getir­di­ği yeni yer­leş­ke­siy­le vites büyüt­tü. Türkiye’nin kli­nik araş­tır­ma­lar­da bölge­sin­de mer­kez üssü olma­sı için 20 yıl­dır önem­li yatı­rım­la­ra imza atan, oluş­tur­du­ğu ben­zer­siz değer zin­ci­riy­le sektöre lider­lik yapan Mene Health Gro­up, 8500 met­re­ka­re alan üze­ri­ne kuru­lu Mene BioPark tesi­si­ni Gebze’de hiz­me­te açtı.

Mene Health Gro­up, tüm hiz­met­le­ri­ni bir ara­ya top­la­dı­ğı Mene BioPark tesi­si ile kli­nik araş­tır­ma­lar­da her geçen gün ağır­lı­ğı artan biyo­tek­no­lo­jik ürün­le­rin has­sa­si­yet gerek­ti­ren depo­la­ma çözüm­le­ri­ni en yük­sek stan­dart­lar­da sunar­ken, nadir ve ult­ra nadir has­ta­lık­la­ra yönelik has­sas ürün­le­ri de aynı titiz­lik­le sak­la­ma­yı hedef­li­yor. Top­lam 210 mil­yon TL yatı­rım­la, 8 bin 500 met­re­ka­re alan üze­ri­ne kuru­lan Mene BioPark, Mene Health Gro­up kli­nik araş­tır­ma hiz­met­le­ri için gerek­li olan Ambi­ent (1525 oC), 28 oC, ‑20 oC, ‑80 oC, ‑196 oC gibi fark­lı sıcak­lık dere­ce­le­rin­de depo­la­ma ve kri­tik öneme sahip soğuk zin­cir çözüm­le­ri­ni tek çatı altın­da sunu­yor. Mene BioPark, kli­nik araş­tır­ma­lar için sunu­lan ben­zer­siz değer zin­ci­rin­den kay­nak­la­nan kali­te güven­ce­si ve kali­te yönetim sis­tem­le­ri ile hem Türkiye’de hem de çev­re ülke­ler­de önem­li bir ihti­ya­ca cevap veriyor.

40 ülke­ye ula­şa­bil­me fırsatı

Kli­nik araş­tır­ma sektönde Adan Zye hiz­met sunan Mene Health Gro­up, Mene BioPark ile artan kapa­si­te­si saye­sin­de Tür­ki­ye çev­re­sin­de 3 saat mesa­fe­de­ki yak­la­şık 40 ülke­ye aynı kali­te ve stan­dart­ta hiz­met ver­me potan­si­ye­li ile ülke­mi­zin Orta­do­ğu, Orta ve Doğu Avru­pa bölge­sin­de daha büyük bir oyun­cu olma­sı­nı için çalışacak.

Şule Mene

Şule Mene: Kli­nik araş­tır­ma sektörünün viz­yo­ner eki­bi ola­rak gele­ce­ğe odaklandık.”

Mene BioPark tesi­siy­le, Türkiye’nin Avru­pa ve Orta­do­ğu ara­sın­da bir köprü ola­rak da değer­len­di­ril­me­si­ni hedef­le­dik­le­ri­ni söyle­yen Mene Health Gro­up CEO’su Şule Mene, sun­duk­ları enteg­re hiz­met­le Türkiye’nin kli­nik araş­tır­ma ala­nın­da reka­bet gücü­nü artır­dık­la­rı­nı ifa­de etti.

Şule Mene sözle­ri­ne şöy­le devam etti: Mene Health Gro­up ola­rak, kli­nik çalış­ma­lar­da­ki 20 yıl­lık biri­kim ve dene­yi­mi­mi­zi bili­min ve insan sağ­lı­ğı­nın hiz­me­ti­ne en iyi şekil­de sun­mak için Mene BioPark tesi­si­mi­zi haya­ta geçir­dik. Kli­nik araş­tır­ma­la­rın başa­rı­lı bir sonu­ca ulaşması için süreç­te­ki en önem­li aşa­ma­lar­dan biri ilaçların/moleküllerin doğ­ru koşul­lar­da muha­fa­za edil­me­si ve aynı dere­ce­ler­de koru­ma­yı sağ­la­yan özel sis­tem­ler­le tes­lim edil­me­si­dir. Eğer bel­li bir dere­ce­de depo­lan­ma­sı gere­ken bir mole­kü­lü kısa süre dahi bu ara­lık dışın­da bir ısı­ya maruz bıra­kırsanız, diğer tüm süreç­ler kusur­suz işle­miş olsa bile çalış­ma başa­rı­lı ola­mı­yor. Pek çok önem­li kli­nik araş­tırma ürü­nü sade­ce bu neden­le diğer faz­la­ra geçe­me­den son­lan­dı­rı­lı­yor. Bu da demek olu­yor ki Soğuk Zin­cir Teda­rik Sis­te­mi” çok büyük mali­yet­ler­le yürü­tü­len kli­nik araş­tır­ma­la­rın kade­ri­ni belirliyor.

Pan­de­mi dönemin­de Covid19 aşı­la­rı­nın muha­fa­za edil­me­si süre­cin­de, uzman soğuk hava depo­la­rı­nın önemi­ni ve tüm dün­ya­da­ki eksik­li­ği­ni hep bir­lik­te dene­yim­le­dik. İlaç endüst­ri­si­nin ve dola­yı­sıy­la kli­nik araş­tır­ma­la­rın hız­la biyo­tek­no­lo­ji ala­nı­na kay­ma­sıy­la biyo­tek­no­lo­jik ürün­le­rin sak­la­ma koşul­la­rı büyük önem kazan­dı.

Nadir has­ta­lık­lar için de özel depo­la­ma kritik”

Özel­lik­le küçük kit­le­le­re yönelik oldu­ğu için yetim ilaç diye de tanım­la­ma­man Nadir Has­ta­lık­lar ala­nın­da da önem­li bir adım Mene BioPark. Bura­da­ki has­sas tek­no­lo­ji, dona­nım ve dene­yim­le, ihti­yaç duyul­du­ğun­da son dere­ce dik­kat­li sak­la­ma koşul­la­rı gerek­ti­ren bu özel ürün­le­rin depo­la­ma­sı­na yönelik hiz­met de verebileceğiz.

Sektörde ilk akre­di­te edi­len şirketiz

2002 yılın­da kuru­lan Mene Health Gro­up ola­rak; dün­ya­nın önem­li ilaç pazar­la­rın­dan biri olan Türkiye’nin, Sağ­lık Bakan­lı­ğı tara­fın­dan ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­lar­da çalış­tı­ğı­na dair akre­di­te edi­len ilk kli­nik araş­tır­ma mer­ke­zi­yiz. Pek çok alt mar­ka­mız­la sağ­lık sektörüne ve özel­lik­le yeni mole­kül­le­rin araş­tırma süreç­le­ri­ne kat­kı sağ­la­ya­rak gele­ce­ğin insan sağ­lı­ğı­na şim­di­den yatı­rım yapan bir eko­sis­te­min par­ça­sı olmak­tan son dere­ce mut­lu­yuz. Yeni yer­leş­ke­miz Mene BioPark kısa sürede Sağlık Bakan­lı­ğı dene­ti­mi dahil 48 dene­tim­den başa­rıy­la geç­ti, bu başa­rı tüm eki­bin ve yıl­la­rın dene­yi­mi­nin. Şu anda Türkiye’de, Orta­do­ğu ve Avru­pa’da Mene BioParkın enteg­re hiz­met­le­ri­ne sahip bir tesi­sin daha olma­dı­ğı­nı söyle­ye­bi­li­riz.

Mene Health Gro­up hakkında;

Bün­ye­sin­de yer alan; kli­nik araş­tır­ma hiz­me­ti sunan Mene Rese­arch, İsv­içreli Chron­del iş bir­li­ği ile araş­tır­ma mer­kez­le­ri­nin yapı­lan­ma­sı konu­sun­da hiz­met veren Mene SMO, kli­nik araş­tır­ma­lar­da kul­la­nı­lan ilaç­la­rın doğru koşul­lar­da depo­la­ma ihti­ya­cı­na cevap vere­bil­mek için kuru­lan Depot Meri­di­an, ilaç­la­rın soğuk zin­cir bozul­ma­dan mer­kez­le­re ula­şı­mı konu­sun­da yaşa­nan sorun­la­rı gider­mek için oluş­tu­ru­lan Mene CSL ile ben­zer­siz bir değer zin­ci­ri oluş­tu­ran Mene Health Gro­up, son ola­rak da sektörün geli­şi­mi için Mene Ven­tu­resu kur­muş­tur. Kli­nik araş­tır­ma­lar için bütün­cül hiz­met sunan ve bu anlam­da dün­ya­da bir ilk oluş­tu­ran Mene Health Gro­up şu an Türkiye’de yürütülmekte olan top­lam kli­nik araş­tır­ma ürün­le­ri­nin %83’üne evsa­hip­li­ği yapmaktadır.

Bil­gi için:  Opti­mumB­rand – Nuray Büyük­baş,  Tel: 0 532 385 37 40E‑posta:nuray.buyukbas@optimumbrand.com

İlgili Haberler