Menarini İlaç’ta Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü Türkiye’ye Bağlandı

Türkiye’nin ilk ilaç fir­ma­sı İbr­ah­im Etem – Menarini’de 2017 yılın­dan bu yana İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tö­rü ola­rak görev yapan Melis Asla­na­ğı, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Afri­ka Bölgesi’nin de sorum­lu­lu­ğu­nu ala­rak üst düzey bir ulus­la­ra­ra­sı göre­ve atan­dı. 140 ülke­de 17.600’den faz­la çalı­şa­nıy­la faali­yet gös­te­ren İtalya’nın en büyük ilaç fir­ma­sı Menarini’de ger­çek­leş­ti­ri­len bu orga­ni­zas­yo­nel yapı­lan­may­la bir­lik­te Orta Doğu ve Afri­ka böl­ge­le­ri Türkiye’ye bağ­lan­dı. Bun­dan böy­le Mena­ri­ni Tür­ki­ye, Orta Doğu ve Afri­ka Böl­ge­si İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tö­rü ola­rak görev yapa­cak Melis Asla­na­ğı tüm insan kay­nak­la­rı ope­ras­yon­la­rı­nın yöne­ti­min­den sorum­lu olacak.

Melis Asla­na­ğı

3 kıta­da 36 ülke­nin sorum­lu­lu­ğu­nu üst­le­ne­ce­ği ve Mena­ri­ni Tür­ki­ye, Orta Doğu ve Afri­ka Böl­ge­si İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tö­rü ola­rak görev yapa­ca­ğı için duy­du­ğu heye­ca­nı dile geti­ren Melis Asla­na­ğı, İbr­ah­im Etem – Mena­ri­ni ola­rak insan odak­lı çalış­ma­la­rı­mız saye­sin­de şir­ke­ti­mi­ze değer yara­ta­cak stra­te­ji­ler geliş­tir­me­ye devam edi­yo­ruz. İns­an için değer yak­la­şı­mı­mı­zı tüm süreç­le­ri­mi­zin oda­ğın­da tuta­rak bu başa­rı­yı yaka­la­dı­ğı­mı­zı düşü­nü­yo­rum. Türkiye’de ger­çek­leş­tir­di­ği­miz bu başa­rı­lı çalış­ma­la­rı şim­di yeni böl­ge­le­re taşı­ma şan­sı bul­mak da olduk­ça mut­lu­luk veri­ci. Yeni görev­len­dir­mey­le bir­lik­te eki­bi­miz­le bir­lik­te üç böl­ge için değer yarat­ma­ya devam ede­ce­ğiz.” dedi.

Lisans eği­ti­mi­ni Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Psi­ko­lo­ji Bölümü’nde, mas­ter eği­ti­mi­ni ise New York Üni­ver­si­te­si Orga­ni­zas­yo­nel Psi­ko­lo­ji Bölümü’nde tamam­la­yan Melis Asla­na­ğı, aynı zaman­da Üst Düzey Ges­talt Yöne­ti­ci Koç­lu­ğu ve Orga­ni­zas­yon ve İlişki Sis­tem­le­ri Koç­lu­ğu ser­ti­fi­ka­la­rı­na sahip. İş haya­tı­na ilk ola­rak 1996 yılın­da atı­lan Asla­na­ğı, 20 yılı aşkın süre­dir daya­nık­lı tüke­tim, ser­vis, tele­kom, ilaç ve finan­sal hiz­met­ler gibi fark­lı sek­tör­ler­de insan kay­nak­la­rı yöne­ti­mi, lider­lik geli­şi­mi, koç­luk, orga­ni­zas­yo­nel yapı­lan­ma, deği­şim yöne­ti­mi, yete­nek yöne­ti­mi, çalı­şan bağ­lı­lı­ğı ve fonk­si­yon­lar ara­sı iç ile­ti­şim yöne­ti­mi alan­la­rın­da orta ve üst düzey yöne­ti­ci­lik olmak üze­re bir­çok aktif görev­de yer aldı. Melis Asla­na­ğı, İbr­ah­im Etem – Mena­ri­ni aile­si­ne 2017 yılın­da Tür­ki­ye İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tö­rü ola­rak katıldı.

Melis Asla­na­ğı bu ata­ma ile Eylül ayın­dan iti­ba­ren Mena­ri­ni Tür­ki­ye, Orta Doğu ve Afri­ka Böl­ge İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tör­lü­ğü pozis­yo­nu­nu üstlenmiştir.

İlgili Haberler