Memorial Sağlık Grubunun İkinci Markası: Medstar

MEMO­Rİ­AL Sağ­lık Gru­bu, Türkiye’yi ikin­ci mar­ka­sı olan Meds­tar” ile tanıştırıyor.
Memo­ri­al Sağ­lık Gru­bu, SGK anlaş­ma­lı has­ta­ne­ler zin­ci­ri­nin ilk hal­ka­sı Medstar”ı Antalya’da haya­ta geçir­di. Meds­tar Has­ta­ne­ler Gru­bu tüm branş­lar­da SGK’lı has­ta­la­rın hiz­me­tin­de ola­cak. Tür­ki­ye gene­lin­de yay­gın­laş­ma­sı plan­la­nan Meds­tar zin­ci­ri­ne, her yıl 3 yeni has­ta­ne­nin katıl­ma­sı hedefleniyor.
Memo­ri­al Sağ­lık Gru­bu Genel Müdü­rü Uğur Genç 2011 yılın­da çoğun­luk his­se­le­ri­ni aldı­ğı­mız Antalya’nın kök­lü sağ­lık kuru­lu­şu An-Deva, etik ve kali­te­li sağ­lık hiz­me­ti sunu­mu­na bun­dan böy­le Meds­tar adıy­la devam edecek. Memo­ri­al viz­yo­nu ile mima­ri­si ve tek­no­lo­ji­si deği­şen, geli­şen An-Deva; 3 has­ta­ne­si ve bir tıp mer­ke­zi ile Akde­niz Bölgesi’nde Meds­tar Has­ta­ne­ler Grubu’nun ilk tem­sil­ci­si ola­rak hiz­met verecek. Güç­lü aka­de­mik kad­ro­su ile Meds­tar Has­ta­ne­ler Gru­bu ile Akde­niz Bölgesi’ne yep­ye­ni bir sağ­lık anla­yı­şı geti­ri­yo­ruz” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment