Memenin de altın oranı var

Prof. Dr. Akın Yücel
Prof. Dr. Akın Yücel

GÜN­CEL / ŞUBAT 2016

Este­tik cer­ra­hi uzman­la­rı­nın bil­di­ği gibi araş­tır­ma­cı­lar mükem­mel meme­yi elde etmek için meme oran­la­rı­nı keş­fet­ti. Este­tik ve Plas­tik Cer­ra­hi Uzma­nı Prof. Dr. Akın Yücel, Meme üst yarı­sı top­lam meme hac­mi­nin yüz­de 45’ini oluş­tu­rur­ken meme alt yarı­sı da yüz­de 55’ini oluş­tur­ma­lı” diyor. Genel geçer­li­li­ği olma­sa da araş­tır­ma­la­ra göre, meme ucu­nun yarı­sı, 20 dere­ce­lik açıy­la yuka­rı işa­ret etme­li ve sut­yen­siz hal­de dış bükey durmamalı.

Prof. Dr. Akın Yücel, artan meme este­ti­ği ope­ras­yon­la­rı ile bir­lik­te bir sorun hali­ne gelen doğal görün­me­yen meme ame­li­yat­la­rı­nın neden­le­ri­ni şöy­le sıralıyor:

1. Doğal olma­yan sert­lik­te­ki meme­ler yan dön­dü­ğün­de, eğil­di­ğin­de ya da ayak­tay­ken aynı şek­li­ni koru­yor ve bu doğal kabul edilmiyor.

2. Alt meme kıs­mın­da kat oluş­tur­mu­yor­sa meme doğal olma­yan sert­li­ğe sahip kabul ediliyor.

3. Büyük iki top şek­lin­de­ki göğüs­ler doğal sayılmıyor.

Meme büyüt­me ame­li­yat­la­rın­da ama­cın meme­yi sade­ce büyüt­mek değil aynı zaman­da şekil­len­dir­mek oldu­ğu­nu söy­le­yen Yücel, konu­la­cak pro­te­zin seçi­min­de has­ta­nın istek­le­ri­nin yanı sıra vücut yapı­sı, göğüs kafe­si­nin duru­mu, cilt yapı­sı gibi fak­tör­le­rin öne­mi­ne vur­gu yapıyor.

Uygun has­ta­lar­da meme pro­tez­le­ri­nin ada­le altı­na değil, ada­le zarı­nın altı­na konul­ma­sı ame­li­yat son­ra­sı ağrı­yı azalt­mak­ta ve iyi­leş­me süre­ci­ni çok kısalt­mak­ta. Ayrı­ca pro­tez sınır­la­rı­nı giz­le­mek ve pro­te­ze daha doğal bir görü­nüm kazan­dır­mak için yağ enjek­si­yon­la­rı­na baş­vur­mak da son yıl­la­rın önem­li trend­le­rin­den. Meme büyüt­me­de hem sili­kon pro­tez, hem de yağ enjek­si­yon­la­rı­nın kul­la­nıl­dı­ğı bu hib­rid yön­te­me kom­po­zit mamap­las­ti” adı verilmekte.

İlgili Haberler

Leave a Comment