Meme kanserinde bilgiler tazeleniyor

meme-kanseri-kongresiARA­LIK 2015

Meme kan­se­rin­de kişi­ye özel yak­la­şım­la­rın gerek­li­li­ği konu­sun­da tar­tış­mak, yapıl­mak­ta olan­la­rı ve yapıl­ma­sı gere­ken­le­ri değer­len­dir­mek ve bil­gi­le­ri taze­le­mek için 1617 Ocak 2016 tarih­le­ri ara­sın­da İstanbul’da Meme Kan­se­rin­de Yeni Yak­la­şım­lar Eği­tim Top­lan­tı­sı, düzenlenecek.

Bu top­lan­tı­da, bir önce­ki yılın geliş­me­le­ri eşli­ğin­de meme kan­se­ri tüm yön­le­riy­le irde­le­necek. Risk fak­tör­le­ri, prog­nos­tic ve pre­dik­tif fak­tör­ler, rad­yo­lo­jik tanı ve teda­vi yön­tem­le­ri­nin tar­tı­şı­la­ca­ğı konu­la­rın yanı sıra, hız­la geliş­mek­te olan görün­tü­le­me ve onkop­las­tik cer­ra­hi konu­sun­da da otu­rum­lar düzen­le­necek. Top­lan­tı CVK Park Bosp­ho­rus Hotel, İstanbul’da gerçekleştirilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment