Gelirinin yüzde 59’u endüstriden: SAMOA

Layout 1AĞUS­TOS 2014

samoa-1Par­la­men­ter Cum­hu­ri­yet­le yöne­ti­len Samoa, diğer adıyla”Bağımsız Samoa Dev­le­ti”, Güney Büyük Okyanus’unda, Polinezya”da bulu­nan ada­lar top­lu­lu­ğun­dan olu­şan bir ada ülkedir.

19001914 ara­sın­da Alman Samo­ası, 19141997 ara­sın­da da Batı Samoa adı­nı almış­tır. Bir­leş­miş Mil­let­ler tara­fın­dan ancak 1976’da Samoa ola­rak tanın­mış­tır. Güney­ba­tı Asya’dan 4 bin yıl önce gelen göç­men­le­rin yer­le­şim yeri olan Samoa, 1700’lerde Avru­pa­lı sömür­ge­ci­ler­ce keşfedildi. 
Gele­nek­sel yapı­sı­nı 1830’lardaki İng­il­iz işga­li­ne kadar koru­yan Samoa Ada­la­rı, dün­ya üze­rin­de güne­şi en son gören ülke­ler­den. Avustralya’nın 21, Yeni Zelanda’nın 23 saat geri­sin­de olan Samoa, yeni uygu­la­ma ile Avustralya’nın 3, Yeni Zelanda’nın 1 saat ilerisindedir.

samoa-022006 veri­le­ri­ne göre 177 bin nüfu­sa sahip olan Samoa’nın yüz­de 93’ü Samoa”lı, yüz­de 3’ü ise Avrupa”lı. Yüz­de 99.7’si Hıris­ti­yan olan Samoa’da Samo­aca” ve İng­il­izce” konu­şul­mak­ta­dır. Yaş orta­la­ma­sı 71 olan Samoa’da Gay­ri Safi Yurt İçi Har­ca­ma yak­la­şık 1 mil­yar USD. 11 ida­ri böl­ge­den olu­şan ve 1 Ocak 1962’de bağım­sız­lı­ğı­na kavu­şan Samoa’nın baş­ken­ti Apia’dır. Hin­dis­tan­ce­vi­zi yağı ile kre­ma­sı, kuru­tul­muş hin­dis­tan­ce­vi­zi, balık, bira ihra­ca­tı yapan, tufan­lar­la ve vol­kan­lar­la müca­de­le eden Samoa’nın geli­ri­nin yüz­de 59’u endüst­ri­den! Yüzöl­çü­mü 2 bin 944 km² olan Samoa’nın para bri­mi Tala”dır.

İlgili Haberler

Leave a Comment