Mektupla röportaj” olur mu Sayın Bakan?..

Layout 1EDİ­T­ÖR / AĞUS­TOS 2014

Men­ta­li­te­nin öne­mi­ni bir kez daha yaşa­dım Sağ­lık Bakanlığı’nın şifai ceva­bı” ile..

02.05.2014 günü T.C. Sağ­lık Bakanlığı’nın özel kale­mini ara­dım. Ken­di­mi tanıt­tık­tan son­ra Sayın Bakan’la röpor­taj yap­mak isti­yo­rum, der­gim adı­na” dedim. Tele­fo­nun ucun­da­ki yet­ki­li de, yazı­lı ola­rak 0312431 48 79 numa­ra­lı faks­la baş­vur­ma­mı iste­di. Ben de bir kop­ya­sı­nı gör­dü­ğü­nüz metin­le tale­bi­mi ilet­tim. 0312585 10 75 numa­ra­lı tele­fon­dan fak­sı­mın alın­dı­ğı­nı teyid eden yet­ki­li, kısa sürede yanıt ala­ca­ğı­mı ifa­de etti.

Sayın Bakan’dan yanıt bek­le­me­ye baş­la­dım. Ara­dan 60 gün geç­me­si­ne rağ­men, ne ara­yan var­dı, ne bir yazı… Bunun üze­ri­ne tek­rar hatır­lat­mak için Sayın Bakan’ın özel kale­minden oldu­ğu­nu tah­min etti­ğim ve 0312585 10 50 numa­ra­lı tele­fon­dan konuş­tu­ğum Gam­ze” adlı hanı­me­fen­di, duru­mu anla­tın­ca, Ben hemen ara­ya­ca­ğım ve size bil­gi vere­ce­ğim” dedi. Ger­çek­ten de yak­la­şık 3045 daki­ka son­ra ara­dı ve bu durum­la, Bakan­lık Basın Müşa­vi­ri Ubey­dul­lah Beyefendi’nin ilgi­len­di­ği­ni söy­le­ye­rek, beni ilgi­li yere bağ­la­dı. Bağ­lan­dı­ğım yer­den Bur­cu” adlı bir hanı­me­fen­di­ye tek­rar maru­za­tı­mı anlat­tık­tan son­ra, teyid edi­len baş­vu­ru­mu bil­me­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ubey­dul­lah adlı zat­la görüş­tü­rül­me­den tek­rar faks geç­mem ve duru­mu anlat­mam istenildi.

editor-agustos-kupur-02Ben de, gay­ya kuyu­la­rın­da ola­bi­lir böy­le şey­ler” diye­rek, duru­mu anla­tan kısa met­ni ve 02.05.2014 günü gön­der­di­ğim baş­vu­ru yazı­mı” Bur­cu Hanımefendi’nin tale­bi üze­ri­ne 02.07.2014 günü tek­rar basin@saglik.gov.tr” adre­si­ne e‑posta attım.

Sağol­sun Bur­cu Hanı­me­fen­di beni ara­dı ve e‑postamı aldı­ğı­nı ilet­ti. Ancak, işte tam bu nok­ta­da men­ta­li­te” orta­ya çık­tı! Sayın Basın Müşa­vi­ri Ubey­dul­lah Beye­fen­di, mek­tup­la röpor­taj yapa­bi­le­ce­ği­mi” direkt değil, Bur­cu Hanı­me­fen­di kana­lıy­la bana ilet­miş oldu!

Bir basın müşav­ri­nin röpor­tajın ne demek oldu­ğu­nu bil­me­me­si, ülkem ve yetiş­miş bir yet­ki­li oldu­ğu­na inan­mak iste­di­ğim Ubey­dul­lah Beye­fen­di adı­na beni üzdü. Bur­cu Hanımefendi’ye böy­le bir tale­bin man­tık­sız” ve de özüy­le bağ­daş­ma­ya­ca­ğı­nı anlat­tık­tan son­ra, Ubey­dul­lah Bey’le görüş­mek iste­di­ği­mi ilet­ti­ğim­de, Efen­dim çok yoğun, üzgü­nüm” ifa­de­siy­le karşılaştım!

Sayın Bakan,

Mek­tup­la röpor­taj”, röpor­taj sıra­sın­da zor­da kal­mak iste­me­yen kişi­nin tale­bi ola­bi­lir ve böy­le bir tale­be ancak kapa­lı rejimler­de rastlanılır…

Çün­kü, röpor­taj”, görüş­me sıra­sın­da orta­ya çıkan duru­mun irdelenmesidir!

Bakan­lı­ğı­nı­zın, özel­lik­le ile­ti­şimin en üst düzey­de oldu­ğu bugü­nün dün­ya­sın­da ne durum­da oldu­ğu­nu orta­ya koyu­yor sanı­yo­rum, mek­tup­la röpor­taj” yanı­tı…

Kol­tu­ğu­na otur­du­ğu­nuz Sağ­lık Bakan­lı­ğının böy­le­si­ne duyar­sız, basın­dan ve halk­tan kopuk yöne­til­di­ğin­den inşal­lah bil­gi­niz yoktur!

Yok­sa, mek­tup­la röpor­taj” sizin genel teamü­lü­nüz ise, çok ama çok yazık…

İlgili Haberler

Leave a Comment