May’in anlam arayışı mitlerle devam ediyor

psikoterapistvemitlereyolculuk-1100px-579x835NİS­AN 2016

Dün­ya­nın en ünlü psi­ki­yat­rist­le­rin­den biri olan Rol­lo May’in Psi­ko­te­ra­pist ve Mit­le­re Yol­cu­luk” isim­li ese­ri, Cem Mumcu’nun çevi­ri­siy­le raf­lar­da­ki yeri­ni aldı. Oku­yan Us Yayınevi’nden çıkan kitap­ta, Varo­luş­çu Felsefe”nin yanı sıra hüma­nist psi­ko­lo­ji­nin de önem­li isim­le­rin­den biri ola­rak tanı­nan May, mane­vi ola­rak kafa karış­tı­ran bu dün­ya­da, yön ara­yan­la­ra anlam ve sağ­lam bir zemin sunu­yor. Dr. May, Kla­sik Yunan ve Dante’nin Orta Çağı, Avru­pa efsa­ne­si (Faust ve Uyu­yan Güzel pro­to­ti­pi) ve çağ­daş Ame­ri­kan haya­tın­da (Jay Gatsby) mit­le­rin izi­ni sür­dü. Bun­la­rı rüya­lar ve ken­di uygu­la­ma­la­rın­da kar­şı­laş­tı­ğı çağ­rı­şım­lar­la ilişkilendirdi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment