Mavi Kravat Dijitalde!

Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği­nin, Tak Bi Mavi Kra­vat, Pros­tat Kan­se­ri­ne Dik­kat!” slo­ga­nıy­la pros­tat kan­se­ri­ne dik­kat çek­mek için iki yıl­dır Astel­las İlaç Türkiye’nin koşul­suz kat­kı­la­rıy­la yürüt­tü­ğü kam­pan­ya, bu yıl Covid-19 nede­niy­le diji­tal­de devam edi­yor. Tanın­mış isim­ler yap­tık­la­rı pay­la­şım­lar­la kam­pan­ya­ya des­tek oldu.

Geç­ti­ği­miz yıl şehir şehir geze­rek İst­anb­ul, Anka­ra ve İzmir’in sem­bol yapı­la­rı­nı süs­le­yen mavi kra­vat, bu yıl Covid-19 sal­gı­nı nede­niy­le şehir­le­ri dolaş­ma­ya ara vere­rek diji­tal­de yeri­ni aldı. 15 Eylül Dün­ya Pros­tat Kan­se­ri Far­kın­da­lı­ğı Günü baş­la­yan diji­tal kam­pan­ya Pros­tat Kan­se­ri Far­kın­da­lı­ğı ayı olan Eylül ayı sonu­na kadar sürecek. 

Kam­pan­ya için tasar­la­nan mavi kra­vat şek­lin­de­ki Ins­tag­ram filt­re­si ile yapı­lan pay­la­şım­lar olduk­ça ses getir­di. Kadir Çöp­de­mir, Can Yıl­maz, Zafer Algöz, Cey­hun Yıl­maz ve Anıl İlt­er gibi tanın­mış isim­ler yap­tık­la­rı pay­la­şım­lar ile kam­pan­ya­ya des­tek ver­di. Zafer Algöz ve Can Yıl­maz, ayrı­ca Bur­da Olan Bur­da Kalır” isim­li Youtu­be kanal­la­rın­da­ki vide­oda da konu­ya yer vere­rek kam­pan­ya mesaj­la­rı­nı yinelediler. 

Mavi kra­vat ayrı­ca erkek­le­ri uyar­mak için 15 Eylül günü önde gelen haber ve spor site­le­rin­de oku­yu­cu­la­rı kar­şı­la­ya­rak Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği­nin pros­tat kan­se­ri hak­kın­da önem­li bil­gi­ler pay­laş­tı­ğı say­fa­sı­na yön­len­dir­di. Kan­ser has­ta ve has­ta yakın­la­rı­na des­tek olmak ama­cı ile kurul­muş Kan­ser Savaş­çı­la­rı Der­ne­ği de pros­tat kan­se­ri hak­kın­da yapa­ca­ğı can­lı yayın­lar ve sos­yal med­ya pay­la­şım­la­rı ile kam­pan­ya­ya des­tek verecek. 

40 yaş üstü erkek­ler sene­de bir kez kont­rol­le­ri­ni yaptırmalı

Erkek­ler­de en sık görü­len ikin­ci kan­ser türü olan pros­tat kan­se­rin­de yaş iler­le­dik­çe risk atı­yor. Uzman­lar, 40 yaş üstü erkek­le­rin sene­de bir kez mut­la­ka kont­rol­le­ri­ni yap­ma­la­rı gerek­ti­ği­ni belir­tir­ken aile öykü­sün­de pros­tat kan­se­ri bulu­nan birey­le­rin risk gru­bun­da oldu­ğu­nu ekli­yor. Erken teş­his­te teda­vi başa­rı­sı­nın %100’e ula­şa­bil­di­ği bili­nen pros­tat kan­se­rin­de, erkek­le­rin 40’lı yaşlardan iti­ba­ren kan­dan ölçü­len pros­tat spe­si­fik anti­jen (PSA) adı veri­len tes­ti yap­tı­ra­rak kont­rol­le­rin­de dik­kat­li olma­la­rı öneriliyor. 

İleri evre­ler­de de teda­vi seçe­nek­le­ri mevcut

Pros­tat kan­se­ri, has­ta­la­rın, 3’te 2’sinde bir belir­ti ver­me­den geli­şe­bi­lir­ken idrar yap­ma­da güç­lük, zayıf veya kesin­ti­li idra­ra çık­ma, gece sık idra­ra çık­ma, kemik ağrı­sı gibi belir­ti­ler ile de orta­ya çıka­bi­li­yor. Kemik­le­re, uzak organ­la­ra veya doku­la­ra yayıl­mış̧, ile­ri evre­de­ki pros­tat kan­se­ri için uygu­la­nan teda­vi­ler de genel­lik­le uzun süre boyun­ca semp­tom­la­rı azal­tıp yaşam kali­te­si­ni iyi­leş­ti­re­rek kan­se­ri kont­rol etme­ye yar­dım­cı ola­bi­li­yor. Uzman­lar, ile­ri yaş­lar­da­ki kro­nik has­ta­lık­la­ra sahip pros­tat kan­se­ri has­ta­la­rın­da, kemo­te­ra­pi dışın­da yeni teda­vi seçe­nek­le­ri de uygu­la­na­bil­di­ği­ne de dik­kat çekiyor. 

https://www.facebook.com/takbimavikravat

https://twitter.com/takbimavikravat

https://www.instagram.com/takbimavikravat/

https://www.youtube.com/channel/UCbEsGyaHQri9vjxJQWniZgQ

Astel­las Hakkında;

Japonya’nın önem­li kuru­luş­la­rın­dan, 1894 yılın­da kuru­lan Fuji­sa­wa ile 1923’te kuru­lan Yamanouchi’nin bir­leş­me­siy­le 2005 yılın­da olu­şan genç Astel­las İlaç, yeni­lik­çi ve güve­ni­lir ürün­le­ri ile ken­di­ni tüm dün­ya­da­ki insan­la­rın sağ­lı­ğı­nı iyi­leş­tir­me­ye ada­mış­tır. Dün­ya ilaç sek­tö­rün­de, önem­li Ar-Ge ve tanı­tım faali­yet­le­ri­ni bir­leş­ti­re­rek temel teda­vi alan­la­rın­da öncü ve en iyi ürün­le­ri geliş­tir­me karar­lı­lı­ğı­nı sür­dür­mek­te­dir. Japon­ya, Kuzey Ame­ri­ka, EMEA (Avru­pa, Orta­do­ğu, Afri­ka böl­ge­si) ve Asya/Okyanusyada­ki faali­yet­le­ri ile dün­ya çapın­da ilk 20 için­de yer alan Astel­las, Türkiye’de ope­ras­yo­na baş­la­dı­ğı 2008 yılın­dan bu yana karar­lı bir şekil­de büyü­mek­te­dir. Tüm dün­ya­da 17.200’den faz­la çalı­şa­nı bulu­nan Astel­las, Türkiye’de Organ Nak­li, Üro­lo­ji, Enfek­si­yon ve Onko­lo­ji alan­la­rın­da teda­vi seçe­nek­le­ri sun­mak­ta­dır. Uzman­laş­tı­ğı teda­vi alan­la­rın­da­ki tüm mev­cut ve yeni­lik­çi ürün­le­ri­ni, Türkiye’deki has­ta­la­rın eri­şi­mi­ne sun­ma­yı hedef­le­mek­te ve bunun için çalış­ma­la­rı­nı yoğun ola­rak sürdürmektedir.

http://www.astellas.com.tr/

Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği Hakkında;

Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği 1997 yılın­da 7 kuru­cu üye (Bülent Ber­kar­da, Metin Aran, Haluk Onat, Sühey­la Ser­den­geç­ti, Nec­det Üskent, Erkan Topuz ve Evin Büyü­kü­nal) tara­fın­dan kurul­muş­tur. Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği, üye­le­ri yal­nız­ca Taba­bet Uzman­lık Tüzü­ğü­’n­de belir­ti­len Tıb­bi Onko­lo­ji Uzma­nı” unva­nı­na sahip uzman­lar ve uzman­lık eği­ti­mi gören kişi­ler olan, bu konu­da yurt dışı muha­tap­la­rı ile kar­şı­lık­lı iliş­ki kuran, bu alan­da Tür­ki­ye­’­de­ki uzman­la­rın hak­la­rı­nı koru­yan, eği­ti­mi düzen­le­yen ve dene­ti­mi­ni sağ­la­yan bir der­nek ola­rak ve bu doğ­rul­tu­da mezu­ni­yet son­ra­sı kurs, top­lan­tı ve kong­re­le­ri düzen­le­mek ama­cıy­la çalışmaktadır.

https://www.kanser.org

İlgili Haberler